⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Individuell tilpasning av tiltakene

Arbeidstreningsseksjonen har i 2016 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til om lag 80 personer, fordelt på fem gruppetilbud. I tillegg har i overkant av 70 personer mottatt oppfølging fra Arbeidstreningsseksjonen mens de har vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private virksomheter. Det er til sammen gitt tilbud til i overkant av 410 personer, inkludert tiltakene START, Jobbverksted 1 og Jobbverksted 2.

Arbeidstreningsseksjonen tilrettelegger for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den enkeltes aktivitetsplan, i kombinasjon med andre tiltak som norskundervisning, trening og behandling. Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene. Det gis mulighet for deltidsplasser og fleksible løsninger ut ifra den enkeltes behov. Norskundervisningen som tilbys er arbeidsrettet og nivådelt, og foregår både som klasseromsundervisning og ute på den enkeltes arbeidssted.

Etablering av Jobbverksted 2

Ved utgangen av april 2016 ble Arbeidstreningsseksjonen styrket med én stilling i tråd med bystyrets budsjettvedtak om å innføre aktivitetsplikt for unge nye sosialhjelpsmottakere. Tiltaket Jobbverksted ble utvidet med et nytt tilbud, Jobbverksted 2 som har nye sosialhjelpssøkere 25-30 år som målgruppe. Nye, unge sosialhjelpsmottakere som ikke omfattes av unntaket for aktivitetsplikt, henvises til å møte på jobbverksted dagen etter at de har søkt om sosialhjelp. Plassene i jobbverksted-tiltakene benyttes fleksibelt, og kurslengden utvides for de av deltakerne som ikke er tilstrekkelig avklart eller har nådd målsetting om jobb etter første kursperiode på fire uker.

Antall unge som er henvist til jobbverkstedene har økt betraktelig i 2016. Av nær 270 påmeldte deltakere deltok i underkant av 200 på kurs.

Samarbeid med Nav-kontorene

Det er tilrettelagt for et tett samarbeid mellom Nav-kontorene og Arbeidstreningsseksjonen.  Punktinnsatsmedarbeiderne ved Nav-kontorene er til stede en dag i uken i jobbverkstedene og følger deltakerne tett opp for å sikre at de kommer ut i arbeid, opplæring, annen aktivitet eller videre i tiltak der det er aktuelt. Samarbeidsavtalen, inkludert hvilke samhandlingspunkter som må sikres, ble evaluert i 2016, og samarbeidet fungerer godt.

Bedre kapasitetsutnyttelse av START

START, som er et oppstarts- og avklaringstiltak, benyttes for brukere i oppstarten av et kvalifiseringsprogram, og som avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. I underkant av 70 personer har fått dette tilbudet i 2016. Tiltaket benyttes fleksibelt ut fra hva som er bestillingen fra Nav-kontoret, og benyttes også som et aktivitetstiltak i påvente av annen tiltaksplass eller i kombinasjon med andre aktiviteter.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Arbeidstreningsseksjonens 42 praksisplasser for funksjonshemmede er brukt av 60 personer dette året. 13 av plassene utløser statlig refusjon og bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 12,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,2. Mindreforbrukets størrelse skyldes i hovedsak økte inntekter fra NAV i 2016.