⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tidlig innsats

I 2016 er det registrert 1724 nyfødte. Dekningsgrad av hjembesøk fra helsesøster er på 83 %. Dette er en økning fra 2015 og nær målsettingen på 85 %, til tross for vakante helsesøsterstillinger. Fødselstallene er på nivå med de tre siste årene. På grunn av nedgang i fødselstall er firemåneders konsultasjon gjeninnført fra 2016.

I 2016 har alle som ønsker svangerskapskontroll hos jordmor fått tilbud. Det utgjør til sammen 1402 gravide. Utprøving av hjembesøk etter fødsel fra jordmor er ikke gjennomført av ressursmessige årsaker.

Forsterket helsestasjon og prosjektet På hjemmebane følger opp familier med rusrelaterte utfordringer. I Forsterket helsestasjon er det nå 74 barn/familier som får tilbud. På hjemmebane er inne i sitt andre år, og i 2016 har 18 familier fått et utvidet veiledningstilbud. I gjennomsnitt får hver familie 5-6 hjembesøk, og noen får dette i kombinasjon med gruppetilbud. De fleste ønsker individuell oppfølging. Man har også sett at familier som har avsluttet veiledning tar ny kontakt når barnet når nye utviklingstrinn.

Stavanger kommune deltar i pilotprosjektet Familie for første gang (Nurse-Family Partnership). Dette er et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre i en utfordrende livssituasjon. Målsettingen er å forebygge omsorgssvikt og forbedre barns oppvekst- og utviklingsvilkår. Oppfølgingen skjer ved hjembesøk, og rekrutteringen til deltakelse startet i august 2016.

Virksomheten har hatt ekstra kapasitetsutfordringer knyttet til den økte flyktningestrømmen, og da spesielt barnefamilier. Det ble etablert egne helsestasjonstilbud både på Forus transittmottak og Stavanger mottakssenter Hero.

Foreldreveiledning/gruppetilbud gjennomført i 2016:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ble styrket med 2,5 stillinger som er fordelt på bydelene Hundvåg, Tasta, Sentrum, Hillevåg, og Hinna. Skoler med høyt elevtall er styrket i denne omgang. Grunnet ubesatte stillinger er det ikke tatt ut full effekt av styrkingen, økt tilstedeværelse resulterer i flere henvendelser. I tillegg tilbys elevene ulike gruppetilbud og helseopplysning i klasse med tema stressmestring og psykologisk førstehjelp, med søklys på følelser. Temaet vold og seksuelle overgrep er innarbeidet i helseopplysning på 3. trinn om Egenomsorg/trøbbel og vonde hemmeligheter, i helsesamtaler og helseopplysning på 8. trinn og i seksualopplysning på 9. trinn. Dette i tråd med kommunens veileder om vold i nære relasjoner.

Psykisk helse

Aktiviteten på Helsestasjonens familiesenter er økende. Tilbudet omfatter både individuell oppfølging av barn og foreldre, gruppetilbud og kurs. Antall saker har økt fra 815 i 2015 til 898 i 2016. Dette har i perioder resultert i ventetid på 1-2 måneder.

Økonomi

Regnskapsresultat viser et mindreforbruk på kr 2,3 mill. av en ramme på kr 71,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,71. Det har de seneste årene vært vanskelig å rekruttere helsesøstre som følge av at det blir utdannet svært få helsesøstre i regionen. På bakgrunn av dette har helsestasjonen- og skolehelsetjenesten hatt vakante stillinger gjennom hele året som har medført mindreforbruk.