⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 27,5 mrd. per 31. desember 2016, dvs. kr 0,9 mrd. (3,5 %) høyere enn per 31. desember 2015.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 24,7 mrd. ved utgangen av 2016. Dette er en økning på kr 544 mill. (2,3 %) fra kr 2015.

Ved etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF 1. juli 2016, ble det overdratt eiendeler, gjeld og egenkapital til foretakene. Det ble overdratt faste eiendommer og anlegg for kr 921 mill., aksjer og andeler for kr 311 mill. og pensjonsmidler på kr 17 mill. Det ble samtidig etablert en langsiktig konsernintern fordring overfor foretakene på kr 775 mill. Samlet ga dette en reduksjon i anleggsmidlene på kr 475 mill. Det vises til note 17 til årsregnskapet for ytterligere informasjon om overdratte eiendeler.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet redusert med kr 188 mill. Aksjer og andeler ble redusert med kr 263 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 157 mill., konserninterne langsiktige fordringer økte med 806 mill. og utlån økte med kr 33 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2016 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 961 mill. og startlånene på kr 1,66 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 2,8 mrd. per 31. desember 2016, noe som er en økning på kr 393 mill. (17 %) fra 2015. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2016 på kr 390 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 21 mill. fra 2015 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2016 var på kr 451 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,28 mrd. Dette innebærer en økning fra 2015 på henholdsvis kr 26 mill. og kr 447 mill. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økte inntekter, mindreforbruk, reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i kortsiktig gjeld. Ved etableringen av Stavanger utvikling KF ble det overdratt bankinnskudd på kr 10 mill.