⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsregnskap 2016

Resultatregnskap 2016     
Resultatregnskap 2016 R-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter     
Overføring fra kommunen 1 944 1741 766 5431 716 548 
Overføring fra andre 420 000330 000357 900 
Avgiftsfritt salg 150 988300 000123 978 
Avgiftspliktig salg 1 210150 000215 463 
MVA-kompensasjon 187 143200 000188 112 
Sum driftsinntekter 2 703 5152 746 5432 602 001 
Driftsutgifter     
Lønn / Honorar 712 857424 000600 367 
Sosiale utgifter 106 74460 00070 937 
Ekstern leie eiendom 139 98855 00094 290 
Kommunikasjonsutstyr 45 38820 00090 800 
Driftsutgifter bygg/utstyr 322 213840 000350 488 
Driftsmateriale, verneutstyr mv. 316 025700 000284 097 
Godtgjørelse, velferd, kurs 38 548100 00013 351 
Innleide transporttjenester 10 87350 00013 960 
Kjøpte tjenester 050 00022 727 
Andre driftsutgifter 113 63720 00067 641 
Mva-kompensasjon 187 143200 000188 112 
Avskrivninger 277 7040171 828 
Sum driftsutgifter 2 271 1202 519 0001 968 598 
Brutto driftsresultat 432 395227 543633 402 
Finansposter     
Renteinntekter 000 
Renteutgifter -1180245 
Sum finansposter 1180-245 
Motpost avskrivninger 277 7040171 828 
Netto driftsresultat 710 216227 543804 986 
      
Årsresultat 710 216227 543804 986 
      
Disponering     
Overskudd overført til egenkapital 710 2160804 986 
Sum disponering 710 2160804 986 
Tabell 8.145
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

    
 R-2016R-2015 
Investeringer    
Investeringer i anleggsmidler01 058 750 
Årets finansieringsbehov01 058 750 
Finansiert slik   
Kompensasjon for merverdiavgift0211 750 
Bruk av akkumulert overskudd0847 000 
Sum finansiering01 058 750 
Udekket/udisponert00 
Tabell 8.146
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2016

EiendelerNoteR-2016R-2015 
Anleggsmidler    
Utstyr, maskiner og transportmidler 4 045 7564 323 459 
Sum anleggsmidler 4 045 7564 323 459 
Omløpsmidler    
Bank 2 941 9552 048 040 
Kundefordringer 143 3381 438 223 
MVA-kompensasjon til gode 20 188389 222 
Sum omløpsmidler 3 105 4813 875 485 
Sum eiendeler 7 151 2378 198 944 
     
Egenkapital og gjeldNoteR-2016R-2015 
Egenkapital    
Fond 891 650891 650 
Akkumulert overskudd22 058 6251 348 409 
Kapitalkonto34 045 7554 323 459 
Sum egenkapital 6 996 0306 563 518 
Kortsiktig gjeld    
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 464 13669 128 
Skyldig merverdiavgift 053 866 
Leverandørgjeld 65 2621 415 164 
Anordninger 25 80997 268 
Sum kortsiktig gjeld 155 2071 635 426 
Sum egenkapital og gjeld 7 151 2378 198 944 
Tabell 8.147
Last ned tabelldata (Excel)