⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte mandag den 3. april 2017. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/17 Valg av møteleder
Sak 2/17 Årsberetning 2016
Sak 3/17 Regnskap 2016
Sak 4/17 Regulering deltager avgift medlemskommunene 2018
Sak 5/17 Regulering honorar arbeidsutvalg 2018
Sak 6/17 Forslag til budsjett 2018
Sak7/17 Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
Sak 8/17 Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket
(muntlig forslag årsmøte)
Sak 9/17 Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2016:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
Daglig leder Stavangerregionen havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem
Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
Brannsjef i Strand kommune, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke
Kommunalsjef LMT Bjerkreim kommune, Kristian Nomedal, representant for kommunene i Sørfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA)

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde
Representant Sørfylke, Kristian Nomedal

I tillegg til arbeidsutvalgets faste medlemmer har følgende personer deltatt dersom arbeidsutvalget har behandlet saker innen deres spesialområde

Steinar Østbø, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren
Geir Nilsen, beredskapssekretær
Tor Egil Tengesdal, ansvar strandrensekoordinatorer.
Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund.

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

• Forberedelser til årsmøte
• Øvelsesaktivitet herunder planlegging av deltakelse i stabs og lederøvelse med Kystverket.
• Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
• Anskaffelse og planlegging av opplæring krisestøtteverktøy CIM.
• Innkjøp av materiell
• Etablering av strandrensegruppe, utarbeiding av tiltakskort langs Jærstredene

Fortsatt drift

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2016.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s arbeidsutvalgets (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2016 viser et forbruk på kr 2 271 120 og en inntekt på kr 2 703 515.
Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 432 395.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 710 216) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet. IUA må planlegge for en betydelig oppdatering av avtaler og planverk i forbindelse med innføring av revidert Miljøforskrift 18A som i skrivende stund er på høring.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2016.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2016

Rapporterte hendelser med forurensning.

2016 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag innen akutt forurensing enn de foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

KommuneAdresseHendelse 
EgersundSørasundetMelding om ulovlig spyling fra fartøy, intet søl funnet 
EgersundEideveien 2Diesel lekkasje fra tank på lastebil, 300 l 
EgersundHavnDiesel søl ved Solkroa havn, kontroll 
Djuphodl 2Avgravd ledning naturgass 
Trøskjehølhagen 8Diesel søl fra buss på jernbanestasjonen Vigrestad 
Nordre Tjemsland 14Dieselutslipp i Reiestadbekken, kontroll 
SandnesKirkegata 250 l hydraulikkolje søl fra traktor på vei 
SandnesDalevn 110100 l hydraulikkolje søl på sjøen 
SandnesHeigreveien 295Oljeprodukt renner ut i Folkvordkanal 
SandnesLeitehagen 11Diesel lekkasje i storånå, 10 lenser lagt ut 
SandnesKonradhagen 1ALigger lenser, lukter diesel, som vi har lagt ut 
SandnesHommersåk, Kaivn28 fot båt synker, 4 lenser lagt ut, båt opp med krane 
SandnesHanabakken 5Tilhenger velt, 3000 l grasat 
SandnesHeigreveien 450300 l hydraulikkoljesøl i veibanen 
SandnesRiksvei 44Vei-midtpunkt hydraulikkoljesøl fra lastebil 
SandnesHøgsfjordenOljelukt/surt 300mx300m, kontroll 
SandnesTorger Carlsensgt 5Hydraulikkolje lekkasje fra lastebil, 70 l 
SandnesJærveien 336Lekkasje 25 l kanne, UN3109, fare 539 uteområde 
SandnesJærveien 340Hydraulikkoljesøl fra truck, 500-600 l 
SandnesKoppholen 13Oljeutslipp i Foruskanalen 
SandnesGml Ålgårdsveien 186Diesel lukt i bekken ved gml Ålgårdsvei 
SolaRisavika havnering 14Stoff i sjøen, kontroll 
StavangerByfjordenOljesøl 50x500m ,meldt VTS .Vektaren kontroll 
StavangerVågenHavnevesenet melder olje/matolje søl - kontroll  
StavangerJernbaneveien 3Trafikkleder Boreal meldt oljesøl fra buss 1m2 
StavangerLagerveien 19Foruskanalen 1 sekk akrylatmaling i pulverform 
StavangerEngøyDiesel søl i Pyntesundet, ukjent hvor det kommer fra 
StavangerKvernevikveien 77Hydraulikkoljesøl fra traktor 
StavangerHusabøåkeren 10Bensinlekkasje fra personbil 
TimeVarheive Diesel lukt i bekk 
TimeTorvvegen Kontroll av utslipp fra rør i Rosslandsånå 
TimeJærveien 148Bensinlekkasje fra personbil 
TimeSvartingstadvegen 15Diesel/olje lekkasje, oljefilm ved skateparken 
Tabell 8.143
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2016

IUA har i løpet av 2016 hatt følgende deltakere på ekstern eller intern kursaktivitet:

Kurs i koordinering av strandrensing for IUA

Høsten 2016 deltok følgende personer på et 2,5 dagers kurs for strandrensekoordinatorer i regi av Kystverket.

Tor Egil Tengesdal – Egersund brannvesen
Tormod Mehus – Rogaland brann og redning IKS
Jarle Kloster – Hå brannvesen
Tom Erik Tobiassen – Rogaland brann og redning IKS
Yngve Bye Bruun – Rogaland brann og redning IKS

I forkant gjennomførte IUA en rekruttering til denne funksjonen og brukte dette kurset til styrking av beredskapen innen dette fagfeltet.


Foto: Tommy Pedersen

Teigleder kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennomførte i uke 40 teigleder kurs for personell inne IUA som er tiltenkt en rolle som lagleder ved eventuelle oljevernaksjoner.

IUA Sør Rogaland deltok med til sammen 23 personer på dette kurset.
Dette kurset ble avholdt i etterkant av grunnkurset og vi fikk hadde som målsetting at minst en person fra hver kommune som hadde deltatt på grunnkurset skulle delta. Vi klarte å få med en person fra 16 av kommunene samt mannskap tilknyttet Vektaren i Rogaland brann og redning.

Grunnkurs innsatsmannskaper

Arbeidsutvalget gav i 2015 tilslutning til at Tommy Pedersen og David Riska skulle gjennomføre en opplæring av personer fra deltakerkommunene som var utpekt til å bistå IUA ved en eventuell oljevernaksjon. Dette grunnkurset er bygget på læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning som skal bidra til å oppfylle forurensingslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning. Dette kompetansetiltaket har ført til en økt styrking av kommunenes evne til å bistå aktørene ved en akutt forurensning i lokalmiljøet. Dette bygger videre på den orientering som leder for IUA gav til politisk- og administrativ ledelse i medlemskommunene hvor hver kommune skulle bidra med minimum 10 personer som skulle gis en forhåndskunnskap innen bekjempelse av akutt forurensning.

Første runde av denne opplæringen ble gjennomført våren 2016 hvor til sammen 78 personer deltok på et to dagers grunnkurs.
Kurset er lagt opp til en dags teoriundervisning omkring oljevern og 1 dags praktisk innføring i IUA sitt oljevernutstyr.
Alle kursene ble gjennomført med lokale ressurser fra Rogaland brann og redning IKS.

Foto: Tommy Pedersen

Ved gjennomføring ble det tatt hensyn til geografisk plassering i IUA regionen og etterfølgende tabell viser antall avholdte kurs samt deltagere på disse.

Kurs avholdtDeltakende kommunerDeltakere på kurs
Sasiro / Stavanger mars 2016Sandnes kommune6
 Klepp kommune5
 Time kommune5
 Hå kommune7
Egersund april 2016Egersund kommune6
 Sokndal kommune5
 Lund kommune5
 Bjerkreim kommune5
Sasiro / Stavanger april 2016Gjesdal kommune5
 Randaberg kommune5
 Sola kommune5
 Stavanger kommune10
Stavanger mai 2016Rennesøy kommune5
 Finnøy kommune4
Tabell 8.144
Last ned tabelldata (Excel)

Det er planlagt å videreføre denne aktiviteten også i 2017.

IUA har i 2016 avholdt følgende øvelser:

IUA Sør-Rogaland gjennomførte i uke 37 2016 en interkommunal lederøvelse (IKLØ) i regi av Kystverket. Førmålet med denne typen øvelse er å kontrollere om den kommunale og interkommunale beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningene i beredskapsplanen. Øvelsen tar sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i IUA.
Årets øvelse ble gjennomført på samfunnssikkerhetssenteret Sasiro og ble gjennomført over 2 dager.
Dag en var lagt opp som en informasjonsdag med gjennomgang av beredskapsplanen, presentasjon av Kystverket og IUA, gjennomgang av Kystinfo og miljøsårbare områder i vår region samt avklaringer omkring administrativ veileder for kommunene. Til denne dagen var det sendt ut invitasjon til kontaktpersoner i våre medlemskommuner samt for utpekte medlemmer av IUA sin ELS stab. Til sammen 54 personer deltok fra kommunene og staben på denne dagen. Dag to var en rens stabsøvelse hvor man fikk øvd på samhandling mellom IUA sin ELS stab og Kystverket. Til denne seansen ble det satt en ELS stab hvor det ved besetting av alle funksjonen var til sammen 20 personer fra IUA.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2016 har vært et driftsår med en nedadgående trend når det gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter. På grunn av satsningen på gjennomføring av grunnkurs og økt oppmerksomhet på arbeid med strandrensning og kompetanseheving for forhåndsutpekt personell har det vært en økning i driftsutgifter til timelønn.

Kystverket hadde i 2016 en refusjonsordning hvor alle landets IUA kunne søke om refusjon av utgifter til kompetansehevende tiltak direkte rettet mot bistand under statlige aksjoner som gjelder akutt forurensing. Kystverket kunne dekke inntil 75 % av slike aktiviteter og IUA Sør-Rogaland sendte i november 2016 inne en søknad på bakgrunn av gjennomførte grunnkurs og fikk innvilget refusjon av dokumenterte utgifter som utgjorde kr 115 631. Overskuddet skal også brukes til forventet merarbeid i forbindelse med endringer/ presiseringer i Miljøforskriftens, kap 18A.

IUA’s regnskap for 2016 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2016 viser et forbruk på kr 2 271 120, og en inntekt på kr 2 703 515.
Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 432 395.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 710 216) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsutvalget godkjente årsberetningen i møte den 1. mars 2017.