⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger bolig KF ble opprettet 01. juli 2016

Foretakets formål er å eie, samt å forestå fovaltning, drift og vedlikehold av kommunens boliger i Stavanger.
Foretaket skal være et sosialt virekmiddel for å fremskaffe boliger til målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig.
Foretaket har også ansvar for at det etter behov bygges selvbygger-/etablererboliger og utleieboliger – både til vanskeligstilte og til andre.

Årsoppgjør 2016

Note 1 – Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseRegnskap 2016 
Overføring fra Stavanger kommune6 003 396 
Salg til kommunale foretak840 998 
Momskompensasjon763 007 
Refusjoner sykepenger og fødselspenger4 708 
Sum7 612 109 
Tabell 8.121
Last ned tabelldata (Excel)

Kr 5 millioner av overføring fra Stavanger kommune er andel av statlig tiltakspakke for sysselsetting.

Note 2 – Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse Regnskap 2016 
Overføring av vedlikeholdsmidler fra Stavanger kommune4 000 000 
Sum4 000 000 
Tabell 8.122
Last ned tabelldata (Excel)

I sak 87/16 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging fordeling av vedlikeholdsmidler.
Foretakets andel utgjør kr 4 mill. og er overført fra Stavanger kommune.

Note 3 – Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter f.o.m. 01.juli 2016:

LønnsutgifterRegnskap 2016 
Lønn ansatte5 359 345 
Sum lønn5 359 345 
Sosiale utgifter:  
Arbeidsgiveravgift379 880 
Pensjonskostnader467 620 
Sum sosiale utgifter847 500 
Sum lønnsutgifter6 206 845 
Tabell 8.123
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder Erik Thorsen Hirth har samla lønn på kr 764 716 for perioden 201602-201612 hvorav pensjonstrekk (arbeidsgiver andel) på kr 77 166.
Styrerhonorar fra og med 01.juli 2016 er totalt kr 101 000, derav kr 17 500 er upersonlig styrehonorar til Venstre og kr 30 000 til styreleder Hilde Karlsen.

Det er utbetalt kr 11 613 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 4 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonRegnskap 2016 
Kontorkostnader436 320 
Annonser/reklame/representasjon8 741 
Kurs/reiser18 521 
Transportutgifter31 114 
Energi2 767 818 
Husleieutgifter og forsikring27 239 850 
Møbler/inventar/utstyr106 097 
Vedlikehold/materialkjøp11 916 757 
Eksternt renhold94 492 
Konsulenttjenester91 600 
Sum42 711 310 
Tabell 8.124
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonenRegnskap 2016 
Kjøp fra kommunen og kommunale foretak42 350 660 
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker179 323 
Regnskapshonorar Stavanger kommune478 125 
Sum43 008 108 
Tabell 8.125
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 – Overføringer

OverføringerRegnskap 2016 
Momskompensasjon763 007 
Tap å¨krav192 557 
Leietap4 427 186 
Overføring til Stavanger kommune4 702 204 
Sum overføringer10 084 954 
Tabell 8.126
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har siden innføringen av merverdiavgiftkompensasjonsloven i 2004 krevd kompensasjon av merverdiavgiften for sosiale boliger jf.merverdikomensasjonsloven §4. Det ble da foretatt en vurdering som konkludererte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særskilt tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jf.kompensasjonsforskriften §7.
Denne vurderingen bestrides av Skatt vest som har foretatt en foreløpig vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særskilt tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune har tatt Skatt vest sitt krav til etterretning, men fremholder fortsatt krav om merverdiavgiftskompensasjonen selv om Skattedirektoratet ikke har funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets vedtak.

Note 7 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

SaldogruppeDF1G3  
 Maskiner, verktøy etc. 10 år Boliger - 40årInstitusjoner - 50årTotalt 
Anskaffelseskostnad 1/7-16, uten avskrivninger 3 523 870619 353 741256 999 406879 877 017 
Ansaffelser 1-6/2016 010 500 894010 500 894 
Avskrivninger jan.-jun.-880 980-309 672 716-26 895 811-337 449 507 
Akk. nedskrivninger 1-6/160-21 9250-21 925 
Åpningsbalanse 1/7-162 642 890320 159 994230 103 595552 906 479 
Korr.åpningsbalanse1 644 57701 017 6472 662 224 
Avgang 0-223 8000-223 800 
Tilgang fra anleggsregister03 957 04603 957 046 
Tilgang 079 948 919079 948 919 
Akk.avskrivninger-176 196-7 573 050-2 540 616-10 289 862 
Bokført verdi 31/122 466 694396 269 109227 562 979628 961 005 
Årets reelle avskrivning176 1967 573 0502 540 61610 289 862 
Avskrivningssats10 %3 %2 %  
Tabell 8.127
Last ned tabelldata (Excel)

Investering i anlegg: Investeringsregnskapet skal blant annet omfatte utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg.
Utbygging av etablererboliger er ikke et unntak, selv om dette ikke var praktisert tidligere. Årets utgifter relatert til etablererboliger (kr 49 mill.), samt korrigering av tidligere års feil (kr 18,9 mill.) er bokført i foretakets regnskap. Finansiering av etablererboliger er ikke ivaretatt ved etablering av foretaketsda selvbygger-/ etablererboliger er et eget selskap i kommunens økonomisystem.
Det er kun forvaltningsansvaret som ble overført til boligforetaket.

Note 8 – Finansinntekter

FinansinntekterRegnskap 2016
Renter av bankinnskudd21 683
Tabell 8.128
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 – Renter av bankinnskudd

FinansutgifterRegnskap 2016 
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter406 186 
Avdrag på lån11 758 334 
Sum 12 164 520 
Tabell 8.129
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 – Disposisjonsfond

DisposisjonsfondRegnskap 2016 
I.B0 
Bruk av disposisjonsfond0 
Bundne driftsfond1 644 960 
Avsetning til vedlikeholdsfond17 100 175 
U.B18 745 135 
Tabell 8.130
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsregnskapet til Stavanger bolig KF har for perioden 01. juli 2016 til 31. desember 2016 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr17,1 mill. Budsjettert årsresultat etter avsetning utgjør kr.0 jf. bystyrets vedtak i sak 142/16. Årets mindreforbrukpå kr 17,1 mill. er avsatt til vedlikeholdsfond jf.bystyrets vedtak og vedtak i styremøte avholdt 15.februar 2017.

Note 11 – Investering i anleggsmidler

Investering i anleggsmidlerRegnskap 2016 
Annonser,reklame21 200 
Grunnerverv110 775 
Kjøp av bygg og anlegg4 692 580 
Kjøp fra foretak/kommune11 103 499 
Overføring med krav til motytelse32 862 
Bank gebyrer, etc1 450 
Påkostning/nybygg bygninger *66 620 374 
Renter innlån videre utlån *1 325 046 
Sum83 907 786 
Tabell 8.131
Last ned tabelldata (Excel)

* Utgifter knyttet til etablererboliger på Hundvåg, Husabøryggen. Det vises til note 25.

Note 12 – Aksjer og andeler

Ved etablering av Stavanger bolig KF er det overført borettsslagsleiligheter fra bykassen til foretaket. Andelen hadde en
samlet bokført verdi per 1. juli 2016 på kr 310 749 648.

Note 13 – Egenkapitalinnskudd

Egenkapitalinnskudd i KLP er på kr 206 000.

Note 14 – Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Bolig KF sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger Regnskapsår 2016 
Diskonteringsrente4,00 % 
Forventet lønnsvekst2,97 % 
Forventet G regulering2,97 % 
Forventet avkastning4,60 % 
   
Årets netto pensjonskostn spesifisertRegnskap 2016 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening432 930 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse472 053 
Brutto pensjonskostnad904 983 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-431 757 
Netto pensjonskostnader 473 226 
Adm.kostnader31 628 
Sum amortisert premieavvik0 
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)504 854 
   
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik  
 Regnskap 2016 
Pensjonsmidler pr. 31.12.201610 127 751 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.201612 273 376 
Netto pensjonsforpliktelser2 145 625 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse302 533 
   
Akkumulert premieaavvik pr.1.10 
Årets premieavvik146 714 
Sum amortisert premieavvik0 
Akkumulert premieavvik pr. 31.12146 714 
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik20 687 
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.12167 401 
Tabell 8.132
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011.

Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 0.

Note 15 – Kundefordringer

KundefordringerRegnskap 2016 
Kundefordringer Stavanger Kommune9 683 302 
Kundefordringer foretak840 997 
Kundefordringer IKS0 
Eksterne kundefordringer14 131 252 
Avsetning tap på utestående fordringer0 
Sum24 655 551 
Herav nærstående parter10 524 299 
Tabell 8.133
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 – Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerRegnskap 2016 
Interrim bostøtte3 685 279 
Refusjon sykepenger/svangersk.4 708 
Til gode mvakomp 6. Termin733 607 
Konto ved bruk av fri dim-74 623 
Avsetning tap på utestående fordringer-150 000 
Anordning inntekter *-324 000 
Sum andre kortsiktige fordringer3 874 971 
Tabell 8.134
Last ned tabelldata (Excel)

* Gjelder tilbakebetaling av husleieinntekter

Note 17 – Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr 371 243 avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr 371 243 skyldig skattetrekk per 31. desember 2016.

Note 18 – Kapitalkonto

KapitalkontoRegnskap 2016 
Nåverdi årets pensj.opptjening432 930 
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse472 054 
Utbetalte pensjoner0 
Amortisert estimatavvik0 
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse0 
Bruk av lån5 500 000 
Regnskapsmessig avskr.10 289 862 
Anleggsmidler nedskrevet / solgt223 800 
Amortisert estimatavvik0 
UB 243 726 829 
Sum debet260 645 475 
Kredit  
IB161 246 568 
Utbetalte pensjoner0 
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.0 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene431 757 
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader619 940 
Amortisert estimatavvik0 
Egenkapitalinnskudd  
Endring i arb.giv.avg.av netto forpliktelser20 687 
Tilgang86 568 189 
Avdrag lån11 758 334 
Styrking egenkapital  
UB  
Sum kredit260 645 475 
Tabell 8.135
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 – Langsiktig gjeld

Selskapet hadde pr. 31. desember 2016 gjeld til Stavanger kommune på kr 693 741 666 som forfaller mer enn 5 år frem i tid.

 Lån 31.12.16AvdragLån 01.07.16 
Mellomværende SVG kommune og Stavanger boligbygg KF688 333 33311 666 667700 000 000 
Lån fra SVG kommune5 408 33391 6675 500 000 
Sum lån693 741 66611 758 334705 500 000 
Tabell 8.136
Last ned tabelldata (Excel)

Mellomværende mellom Stavanger kommune og Stavanger bolig KF oppstod ved foretaksetablering og overføring av eiendommer fra kommunen til foretaket. Lånet nedbetales over 30 år og renteberegnes etter 3 måneders NIBOR tillagt to prosentpoeng. Renter ved forfall 31. desember 2016 skal beregnes i tråd med bystyresak 142/16. Rentesats for 2016 var 0,0926%

Lån nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes med en gjennomsnittlig rente i bykassen knyttet til investeringsgjeld. Rentesats i 2016 var 2,85 %.

Note 20 – Leverandørgjeld

LeverandørgjeldRegnskap 2016 
Leverandørgjeld Stavanger kommune16 860 075 
Leverandørgjeld foretak15 603 993 
Leverandørgjeld IKS28 528 
Ekstern leverandørgjeld2 118 279 
Sum34 610 875 
Herav nærstående parter32 464 068 
Tabell 8.137
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 – Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldRegnskap 2016 
Avsatte feriepenger244 222 
Skyldig arbeidsgiveravgift278 235 
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger34 435 
Skyldig skattetrekk371 243 
Sum anordninger18 410 524 
Sum annen kortsiktig gjeld19 338 659 
Spesifikasjon anordning utgifter:  
Anordning utgifter Stavanger kommune8 602 373 
Anordning renter lån Stavanger kommune5 969 717 
Anordning utgifter eksterne leverandører3 810 698 
Anordning lønn27 736 
Sum spesifikasjon anordninger18 410 524 
Tabell 8.138
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 – Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet12/31/20167/1/2016Endring 
Omløpsmidler76 753 632076 753 632 
Kortsiktig gjeld121 696 4040121 696 404 
Arbeidskapital-44 942 7720-44 942 772 
     
Drifts- og investeringsregnskapet    
Inntekter driftsregnskap132 754 946   
Inntekter investeringsregnskap14 719 879   
Bruk av lån5 500 000   
Renteinntekter21 683   
Sum anskaffelse av midler152 996 509 152 996 509 
Anvendelse av midler    
Utgifter driftsregnskap112 156 837   
Utgifter investeringsregnskap83 907 786   
Avskrivninger-10 289 862   
Renteutgifter406 186   
Avdrag på lån11 758 334   
Sum anvendelse av midler197 939 281 197 939 281 
Endring i ubrukte lånemidler  0 
Anskaffelse - anvendelse midler  -44 942 772 
Tabell 8.139
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 – Åpningsbalanse

Åpningsbalanse12/31/20167/1/2016 
Faste eiendommer og anlegg*555 941 924552 906 479 
Aksjer og andeler310 749 648310 749 648 
Pensjonsmidler9 076 0549 076 054 
Egenkapitalinnskudd KLP206 000206 000 
Sum eiendeler875 973 626872 938 181 
Kapitalkonto*164 282 013161 246 568 
Pensjonsforpliktelser11 691 61311 691 613 
Andre lån700 000 000700 000 000 
Sum egenkapital og gjeld875 973 626872 938 181 
Tabell 8.140
Last ned tabelldata (Excel)

* Endringer i åpningsbalansen: Med utgangspunkt i sak 148/16 og 149/16, er det høsten 2016 kommet til nye boliger som er en del av åpningsbalansen.

Note 24 – Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs og leieinntekterNOK 
Husleieinntekter120 168 912 
Annet salg av varer og tjenester973 925 
Sum andre salgs- og leieinntekter121 142 837 
Tabell 8.141
Last ned tabelldata (Excel)

Leieinntekter for perioden juli-desember er inntektsført i foretakets regnskap og utgjør kr 120,2 mill.
Av dette er kr 4,4 mill. knyttet til leietap som har tilsvarende motpost på utgiftssiden. Med leietap menes den leieinntekten en går glipp av i det tidsrommet en bolig av ulike årsaker står tom.
Husleinnteketer og leietap for første halvdel 2016 er bokført i kommunens regnskap (Stavanger eiendom).

Note 25 – Etablererboliger

Etablererboliger innlemmet i foretakets regnskap i 2017 har medført et udekket i investeringsregnskapet. Dette er finansiert ved bruk av kassakredit. Forholdet vil bli lagt frem for inndekking og finansiering i årsregnskapssaken for 2016. Det vises til note 7.

Note 26 – Investeringsinntekter

InvesteringsinntekterNOK 
Salg av bygninger11 917 000 
Kompensasjon/refusjon34 879 
Tilskudd fra Husbanken2 768 000 
Sum investeringsinntekter14 719 879 
Tabell 8.142
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler og fast eiendom utgjør kr 11,9 mill. og er relatert til salg av eiendommer i: Misjonsveien 52, Øvre Strandgata og Asbjørn Kloster (prestebolig). Investeringstilskudd fra Husbanken er knyttet til kjøp av eiendommer i Gauselengen.