⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Driftsregnskap

DriftsregnskapNoterRegnskap 2016Budsjett 2016 
Driftsinntekter    
Andre salgs- og leieinntekter24121 142 837108 876 000 
Overføringer med krav til motytelse17 612 1095 090 000 
Overføringer uten krav til motytelse24 000 0004 000 000 
Sum driftsinntekter 132 754 946117 966 000 
Driftsutgifter    
Lønnsutgifter35 359 3454 082 000 
Sosiale utgifter3847 500940 000 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjen.prod.442 711 31048 150 000 
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon543 008 10842 512 000 
Overføringer610 084 9547 000 000 
Avskrivninger710 289 86210 323 000 
Fordelte utgifter -144 2430 
Sum utgifter 112 156 837113 007 000 
Brutto driftsresultat: 20 598 1094 959 000 
Finansposter    
Renteinntekter og utbytte821 6830 
Sum eksterne finansinntekter 21 6830 
Renteutgifter og låneomkostninger9406 186373 000 
Avdrag på lån911 758 33411 759 000 
Sum eksterne finansutgifter 12 164 52012 132 000 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -12 142 836-12 132 000 
Motpost avskrivninger710 289 86210 323 000 
Netto driftsresultat 18 745 1353 150 000 
Interne finansieringstransaksjoner    
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0  
Bruk av disposisjonsfond    
Sum bruk avsetninger 00 
Overført til investeringsregnskapet  0 
Dekning av tidligere års merforbruk  0 
Avsatt til disposisjonsfond 03 150 000 
Avsatt til vedlikeholdsfond1017 100 175  
Avsatt til bundne fond101 644 960  
Sum avsetninger 18 745 1353 150 000 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 00 
Tabell 8.118
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap

InvesteringsregnskapNoterRegnskap 2016Budsjett 2016 
Inntekter  0 
Salg av driftsmidler og fast eiendom 11 917 0000 
Tilskudd til investering 2 0170 
Statlige overføringer / Andre inntekter 2 768 0000 
Kompensasjon for merverdiavgift 32 862100 000 
Sum inntekter 2614 719 879100 000 
Utgifter    
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 71 446 3785 600 000 
Kjøp av varer og tj som erstatter i tj.produksjon 11 103 499  
Overføringer 32 862  
Renteutgifter og omkostninger 1 325 046  
Sum utgifter1183 907 7865 600 000 
Finansieringsbehov 69 187 9075 500 000 
Bruk av lån 5 500 0005 500 000 
Udekket /udisponert2563 687 9070 
Tabell 8.119
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse Note31.12.201601.07.2016 
Anleggsmidler    
Eiendommer og anlegg7628 961 005552 906 479 
Aksjer og andeler12310 749 648310 749 648 
Egenkapitalinnskudd KLP13206 000206 000 
Pensjonsmidler1410 127 7519 076 054 
Sum anleggsmidler 950 044 403872 938 181 
Omløpsmidler    
Kundefordringer1524 655 551  
Andre kortsiktige fordringer163 874 971  
Premieavvik14167 401  
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk1748 055 708  
Sum omløpsmidler 76 753 631  
Sum eiendeler 1 026 798 034872 938 181 
Egenkapital og gjeld    
Disposisjonsfond- vedlikehold1017 100 175  
Bundne driftsfond101 644 960  
Udekka i investeringsregnskapet25-63 687 907  
Årets mindreforbruk 0  
Kapitalkonto18243 726 829161 246 568 
Sum egenkapital 198 784 057161 246 568 
Pensjonsforpliktelser1412 273 37611 368 393 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser14302 533323 220 
Langsiktig gjeld19693 741 666700 000 000 
Sum langsiktig gjeld 706 317 575711 691 613 
Leverandørgjeld2034 610 8750 
Annen kortsiktig gjeld2119 338 6590 
Kassakreditt, etablererboliger2567 746 870  
Sum kortsiktig gjeld 121 696 4040 
Sum egenkapital og gjeld 1 026 798 034872 938 181 
Tabell 8.120
Last ned tabelldata (Excel)