⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regnskapsprinsipper

Stavanger utvikling ble opprettet 01. juli 2016

Foretaket er 100 % eid av Stavanger kommune.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Stavanger utvikling KF har fra og med 01. juli 2016 netto pensjonsforpliktelser som er balanseført.
Pensjonsforpliktelser for ansatte overført fra Stavanger kommune er inkludert i selskapets netto forpliktelse.

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Salgsinntekter

SalgsinntekterRegnskap 2016 
Salg av erstatningstomter 15 768 838  
Sum salgsinntekter 15 768 838  
Tabell 8.97
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Leieinntekter

LeieinntekterRegnskap 2016 
Leieinntekter knyttet til bygg og eiendommer 2 734 882  
Sum leieinntekter 2 734 882  
Tabell 8.98
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Annen driftsinntekt

Annen driftsinntektRegnskap 2016 
Salg av konsulenttjenester 660 317  
Sum annen driftsinntekt 660 317  
Tabell 8.99
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varekostnad

VarekostnadRegnskap 2016 
Varekostnad 4 078 199  
Sum varekostnad 4 078 199  
Tabell 8.100
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.Regnskap 2016 
Lønninger 3 346 373  
Arbeidsgiveravgift 558 940  
Pensjonskostnader, jfr. note 14. 494 837  
Andre ytelser 137 559  
Sum lønnskostnader 4 537 709  
Overført til varer under tilvirkning 655 737  
Sum regnskapsmessige lønnskostnader 3 881 973  
   
Antall årsverk per. 31.127,9 
Tabell 8.101
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Annen driftskostnad

Annen driftskostnad Regnskap 2016 
Kjøp fra kommunen 8 119 011  
Kjøp fra foretak 874 510  
Annen kostnad 1 395 582  
Sum annen driftskostnad 10 389 103  
Overført til varer under tilvirkning -6 973 455  
Sum regnskapsmessige driftskostnader 3 415 649  
Tabell 8.102
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Renteinntekter

RenteinntekterRegnskap 2016 
Renter 3 426  
Sum renteinntekter 3 426  
Tabell 8.103
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Rentekostnader

RentekostnaderRegnskap 2016 
Mellomværende SVG kommune og Stavanger utvikling KF 1 160 607  
Lån fra SVG kommune 583 252  
Sum rentekostnader 1 743 860  
Tabell 8.104
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerRegnskap 2016 
Egenkapitalinnskudd KLP 206 000  
Tabell 8.105
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Varer

Ved etablering av Stavanger utvikling KF vedtok bystyret i sak 93/16 at alle utviklingseiendommer overføres fra Stavanger kommune til foretaket, med unntak av eiendommer der bruken er avklart og vedtatt i Handlings- og økonomiplan for 2016-2019.

Fraværet av et juridisk skille mellom foretak og bykassa innebærer at avgrensingen mellom bykassens og foretakets balanse er kun av teknisk karakter. Eiendelene er derfor ført opp i foretakets balanse med samme verdi som de hadde i bykassens balanse.

Varelager per 31.desember består i all hovedsak av tomter og arealer som har en samlet bokført verdi på kr 311,3 mill. og boliger med en samlet verdi på kr 63,9 mill. Gjennomgang av varelager viser at det ikke foreligger grunnlag for nedskrivning av de bokførte verdiene.

VarerRegnskap 201601.07.16 
Akkumulert anskaffelseskost pr 01.07.16  342 683 153  
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger  6 356 548  
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 01.07.16  3 389 199  
Bokført verdi 01.07.16 332 937 406 332 937 406  
Bokført verdi korrigert åpningsbalanse 32 526 646   
Tilgang 6 000 000   
Varekostnad solgte tomter -4 078 199   
Overført fra drift 7 823 408   
Bokført verdi 31.12.16 375 209 261   
Tabell 8.106
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.
Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

KundefordringerRegnskap 2016 
Private 1 755 760  
Nærstående parter 558 170  
Sum kundefordringer 2 313 930  
   
Andre fordringerRegnskap 2016 
Refusjon sykepenger0 
Ordinær MVA0 
Momskompensasjon 38 816  
Nærstående parter0 
Andre periodiseringer 419 328  
Sum andre fordringer 458 144  
Tabell 8.107
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Per 31.desember 2016 har selskapet kr 341 208 i bundne midler. Skyldig skattetrekk per. 31. desember 2016
utgjorde kr 341 208.

Note 13 Annen egenkapital

Annen egenkapitalRegnskap 201601.07.16 
Egenkapital 01.07.2016 264 771 710 264 771 710  
Korr åpn balanse 32 526 646   
Årsresultat 6 242 001   
Egankapital 31.12.2016 303 540 357 264 771 710  
Tabell 8.108
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Pensjonsforpliktelser, -midler og -kostnader

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningene er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 503 189.

Kollektiv pensjonsordning:Regnskap 201601.07.16 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 487 642   
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 308 121   
Avkastning på pensjonsmidler -273 147   
Resultatført estimatendring/-avvik   
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 31 430   
Netto pensjonskostnad 554 046   
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 3 416 505 2 955 036  
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) -554 748   
Pensjonsforpliktelser 2 861 757 2 955 036  
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 403 508 416 660  
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 3 265 265 3 371 696  
    
Økonomiske forutsetninger:   
Diskonteringsrente2,60 %  
Forventet lønnsregulering2,50 %  
G-regulering2,25 %  
Forventet pensjonsøkning1,48 %  
Forventet avkastning på fondsmidler3,60 %  
    
Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016.   
Årets premie er ikke redusert med overføring fra pemiefond pga etablering i 2016.   
    
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:   
Endring i balanseførte pensjonsforpliktelser-93 279  
Årets pensjonspremie647 325  
Netto pensjonskostnad554 046  
Tabell 8.109
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Gjeld til Stavanger kommune

Selskapet hadde per 31. desember 2016 gjeld til Stavanger kommune på kr 113 673 333, som forfaller mer enn 5 år frem i tid.

Gjeld til Stavanger kommuneLån 31.12.16AvdragLån 01.07.16 
Mellomværende SVG kommune og Stavanger utvikling KF* 73 750 000 1 250 000 75 000 000  
Lån fra SVG kommune** 39 923 333 676 667 40 600 000  
Sum lån 113 673 333 1 926 667 115 600 000  
*    
* Mellomværende mellom Stavanger kommune og Stavanger utvikling oppstod ved foretaksetablering     
og overføring av tomter fra kommunen til foretaket. Lånet nedbetales over 30 år     
og renteberegnes etter 3 måneders NIBOR tillagt to prosentpoeng. Rentesats i 2016 var 3,07 %    
**Lån nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes med en gjennomsnittlig rente i bykassen knyttet til    
investeringsgjeld. Rentesats i 2016 var 2,85 %.    
Tabell 8.110
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Kortsiktig gjeld

LeverandørgjeldRegnskap 2016 
Private 6 107 811  
Utland  
Nærstående parter 11 614 284  
Sum leverandørgjeld 17 722 095  
   
Skattetrekk og andre trekkRegnskap 2016 
Forskuddstrekk 341 208  
Sum skattetrekk og andre trekk 341 208  
   
Skyldig offentlige avgifter  
MVA 242 005  
Arbeidsgiveravgift 228 762  
Sum skyldige offentlige avgifter 470 767  
   
Annen kortsiktig gjeldRegnskap 2016 
Påløpte feriepenger 360 526  
Påløpt avgift av feriepenger 50 834  
Andre kostnader 1 257 625  
Annen kortsiktig gjeld 1 668 985  
   
Sum kortsiktig gjeld 20 203 054  
   
   
Tabell 8.111
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Åpningsbalanse

ÅpningsbalanseRegnskap 201601.07.16  
Egenkapitalinnskudd KLP 206 000 206 000   
Varer (tomter og bygninger)* 365 464 052 332 937 406   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 000 000 10 000 000   
  375 670 052 343 143 406   
     
Innskutt egenkapital* 297 298 356 264 771 710   
Pensjonsforpliktelser 3 371 696 3 371 696   
Langsiktig gjeld til SVG kommune 75 000 000 75 000 000   
  375 670 052 343 143 406   
*    
Gjelder tomter som ikke ble tatt med i opprinnelig åpningsbalanse, men som er korrigert i ettertid.    
Tabell 8.112
Last ned tabelldata (Excel)