⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsoppgjør 2016

for

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF
Org.nr.: 988194492

Driftsregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter:     
Andre salgs- og leieinnteketer 11 608 21711 445 0008 022 845 
Overføringer med krav til motytelse2147 563 142126 551 620133 942 664 
Overføringer uten krav til motytelse3109 7640227 958 
Sum driftsinntekter 159 281 124137 996 620142 193 467 
Driftsutgifter:     
Lønnsutgifter1,469 296 68167 705 00065 486 015 
Sosiale utgifter1,421 355 89223 937 00021 776 828 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.546 569 61841 232 62040 071 370 
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 496 9473 115 0003 979 110 
Overføringer710 444 239207 0009 304 473 
Avskrivninger84 853 57404 870 221 
Sum utgifter 156 016 950136 196 620145 488 017 
Brutto driftsresultat: 3 264 1741 800 000-3 294 550 
Finansposter:     
Renteinntekter og utbytte10190 456200 000206 543 
Sum eksterne finansinntekter 190 456200 000206 543 
Renteutgifter og låneomkostninger11188 969550 000251 580 
Avdrag på lån111 750 0001 450 0001 750 000 
Sum eksterne finansutgifter 1 938 9692 000 0002 001 580 
Resultat eksterne finanstransaksjoner: -1 748 514-1 800 000-1 795 037 
Motpost avskrivninger84 853 57404 870 221 
Netto driftsresultat: 6 369 2340-219 365 
Interne finasieringstransaksjoner:     
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 4 481 925 
Bruk av disposisjonsfond   0 
Sum bruk avsetninger 004 481 925 
Overført til investeringsregnskapet  0  
Dekning av tidligere års merforbruk  0  
Avsatt til disposisjonsfond 004 262 560 
Sum avsetninger 004 262 560 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6 369 23400 
Tabell 8.70 Driftsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Investeringer:     
Kjøp av driftsmidler86 800 2134 635 6641 800 812 
Kjøp av aksjer og andeler 00345 096 
Dekning av tidligere års regn.merforbruk 425 059364 3361 318 437 
Årets finansieringsbehov 7 225 2725 000 0003 464 344 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 3 000 0003 000 000  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 750 345 000 
Sum ekstern finansiering 3 018 7503 000 000345 000 
Kompensasjon for merverdiavgift 241 158 2431 000 000892 227 
Overført fra driftsdelen  1 000 000  
Bruk av disposisjonsfond   2 832 747 
Sum finansiering: 4 176 9935 000 0004 069 974 
Udekket/udisponert 3 048 2790-605 630 
Tabell 8.71 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr 1 098 234 er ikke 25 % av kjøpte driftsmidler,
Dette skyldet at det ikke er 25 % mva på alt som blir kjøpt, eks. bruktbiler og EL-biler

Balanse

Balanse Note31.12.201631.12.2015 
Anleggsmidler    
Utstyr, maskiner og transportmidler823 691 37721 744 738 
Fordring Stavanger kommune 29 000 00014 000 000 
Egenkapitalinnskudd KLP82 832 4002 407 341 
Pensjonsmidler9146 662 221137 896 712 
Sum anleggsmidler 202 185 998176 048 791 
Omløpsmidler    
Kundefordringer1214 234 52210 531 016 
Andre kortsiktige fordringer134 983 8855 169 411 
Premieavvik98 860 0257 455 039 
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk149 504 0095 407 813 
Sum omløpsmidler 37 582 44228 563 279 
Sum eiendeler 239 768 439204 612 070 
Egenkapital    
Disposisjonsfond186 429 8146 429 814 
Ubundne investeringsfond  0 
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)196 369 2340 
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)1900 
Kapitalkonto203 741 966-13 976 894 
Udekket inv. regnskapet -3 048 279  
Sum egenkapital 13 492 735-7 547 080 
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser9182 229 102174 863 384 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser95 014 9305 212 301 
Langsiktig gjeld1713 200 00011 950 000 
Sum langsiktig gjeld 200 444 032192 025 685 
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld1510 559 3045 503 412 
Annen kortsiktig gjeld1615 272 35814 630 046 
Sum kortsiktig gjeld 25 831 66220 133 467 
Sum egenkapital og gjeld 239 768 439204 612 070 
Memoria konti    
Ubrukte lånemidler 00 
Motkonto til memoriakonti 00 
  00 
Tabell 8.72 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)