⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger natur- og idrettsservice KF

Årsberetning for 2016 til Stavanger bystyre basert på regnskap etter kommuneloven

Modell av nye Gamlingen som åpner sommeren 2017

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt søkelys på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger. Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel.  Vei har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt, friområder og andre. Verkstedet er også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller,  idrettshaller og kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og låsing.  En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og forebyggende opplæring. I tillegg har Bad og idrett en avdeling Uteidrett som har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene.  Det er grøntområder til forskjønning av området eller baner og arenaer som er i daglig bruk.

Ekstern gruppe er nyetablert avdeling direkte underlagt økonomileder.  Avdelingen har ansvar for alle private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.  Hensikten med å etablere dette ansvarsområdet som en egen gruppe er å få større fokus på gjennomføringen, samt unngå muligheten for kryss-subsidiering.


Arbeidsleder og nestleder i Anleggsgartnergruppa

Foretakets formål og visjon er:

       GRUNNMUREN

Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

       «Vi jobber for livet»

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF, jmf. vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.  Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune.  Andre områder i kommunen, kan dersom mulig og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2016. Det ble i 2015 foretatt store driftsmessige endringer i administrasjonen som ble fulgt opp og forankret i 2016.  Ledelsen var i 2016 preget av fortsatt stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.   Grunnet benchmarkingen i Tasta bydel ble de faste inntektene til parkvedlikehold redusert ytterligere for 2016 som i 2015.  Det ble redusert ytterligere to administrative 100 % stillinger og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen.  Reduserte stillinger er gjennomført som innsparingstiltak og er godt forankret i samråd med tillitsvalgte i foretaket og hovedtillitsvalgte.  I etterkant av dette arbeidet mener ledelsen å ha lykkes godt i alle nivå takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.  Tillitsvalgte og verneombud har også spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Det ble i 2016 videreført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Det ble også iverksatt tiltak i organisasjonen der flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett er det åpnet en ny svømmehall på Kvernevik.  Også der ble det innført samdrift med arbeidsleder som skal lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad.  Organiseringen er nå utprøvd i et år og foretaket ser behov for mindre justeringer i 2017.  Evaluering og justeringsarbeidet vil fortsette basert på erfaringer fra 2016.

Vår hovedoppdragsoppdragsgiver er Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei.

Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2016 funnet frem til ytterligere innovative og gode løsninger for gjennomføring av våre tjenester:

  1. Vedlikehold og stell av friområder med metoder som ikke sliter på områdene, men som utvikler områdene frem mot mål om blomstereng
  2.  Optimalisering av beredskapsarbeidet for at foretaket og oppdragsgiver kan yte flere tjenester innenfor rammer for dette arbeidet.  Parallelt fokusere på målet som er best mulig vilkår for kommunens innbyggere når krisen oppstår.
  3. Fortsatt levere som regionens fremste entreprenør på miljøtiltak.  Fortsatt være innovative på nye tjenesteløsninger som f.eks ugressbekjempelse, organisk materiale fra avfall til ressurs og redusere bruken av fossilt drivstoff..
  4.  Levere tjenester av høy kvalitet til privatmarkedet.  2016 var året da private leveranser ble organisert under egen avdeling med det resultat at omsetningen økte 50%.  Avdelingen leverer også resultat i tråd med budsjett.  Det forventes ytterligere vekst i 2017.  Inntjening på privatmarkedet skal finansiere bedre betingelser for våre offentlige leveranser.

Kostnadsreduserende tiltak

Det har som de tre foregående år vært avgjørende for foretakets økonomi å både redusere kostnadsnivået og øke inntektene.  Tre administrative stillinger er de siste årene redusert og oppgaver er fordelt på øvrige i ledelsen.  Det er også i 2016 foretatt ytterligere justeringer på tvers av avdelinger som syntes fornuftige for å optimalisere leveransene til våre oppdragsgivere.  Dette arbeidet gir smidigere oppfølging av de ulike områder og gir klarere kommandolinjer internt og overfor bestiller.  Både ansatte og ledere har bidratt godt i dette arbeidet.

De samme ansatte og ledere har også siden 2014 hatt større oppmerksomhet og fokus på nye produksjonsløsninger og arbeidsmetoder for å øke inntektene tilsvarende kuttene i våre rammer.  Dette viktige arbeidet har tilført foretaket flere eksterne jobber, men også betydelig økning av leveranser til våre faste oppdragsgivere og andre virksomheter i Stavanger kommune.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2016 et år med store og små kriser.  Beredskapen ble testet både i storm, flom, høyvann og islagte veier.  Foretaket oppnådde enda bedre og tettere samarbeid med både nødetater og oppdragsgivere.  Gevinsten av det gode samarbeidet er raskere responstid, bedre utstyr og generelt tryggere by for besøkende og innbyggere i Stavanger.  Takket være lærevillige ansatte og ledere kombinert med god innsats ble krisene i 2016 håndtert med begrensede materielle ødeleggelser.  Forbedring og utvikling innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2017 og nytt og enda bedre utstyr er forhåpentligvis på god veg.

Miljøfremmende tiltak

På kort tid i 2016 økte foretaket andelen elektriske enheter fra 1 til 8.  Derav har foretaket nå 2 el-biler, 4 mindre budbiler, 1 liten lastebil og en mindre enhet på renhold som i noen områder erstatter feiebil.  Disse tiltakene viser med all tydelighet retningen foretaket har valgt å ta.  Det er ønskelig å bytte flere kjøretøy som drives av fossilt brennstoff over til el-kjøretøy og det forventes at dette arbeidet fortsetter i 2017.  Tiltaket er noe prematurt, men enhver investering vurderes opp mot tilgjengelige alternativer som kan gi en miljøgevinst.  Omfanget av denne «innkjøpsregelen» dekker alle avdelinger og nivå.  Fokuset på miljø holdes også i valg av metoder og tjenesteutførelse.  I den forbindelse startet foretaket i slutten av 2016 et prosjekt som heter «Fra avfall til ressurs».  Dette prosjektet er forventet å bidra stort i vårt foretak mht å redusere Co2 utslipp.

På tvers av kommunegrenser

Aldri før har foretaket hatt besøk av så mange kommuner i regionen.  Ledelsen i foretaket har selv vært på tur og har innledet samtaler med både Finnøy og Rennesøy i forbindelse med den kommende kommunesammenslåingen.  Årsaken til at foretaket er relativt raskt ute er å unngå at kommunene investerer hver for seg i tyngre kapitalkrevende utstyr eller kompetansekrevende ressurser.  Tiltaket skal sikre et tidlig samarbeid på tvers og felles utnyttelse av utstyr og kompetanse inntil beslutninger og formelle avtaler om sammenslåing fattes.

Flere driftsenheter fra andre kommuner har tatt kontakt med mål om å dele erfaringer i driftstekniske spørsmål eller organisatoriske spørsmål.  På den måten fordeles både gode og dårlige erfaringer. Den gjensidige kompetanseoverføringen har vist et behov for å etablere en felles arena som tar opp spørsmål på regionalt nivå.  Målet er at kommunale tjenesteytere innen våre arbeidsområder mest effektivt kan tjene innbyggerne, gjerne uavhengig av kommunegrenser.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2016. Ansattes representant var mann i 2016.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 1 kvinne og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 20 % kvinner og 80 % menn.

En kvinne og 1 mann er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil kvalifikasjon og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha – her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende elementer denne vurderingen.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn.

Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2016 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til ca 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser. Nytt av året er at det er etablert et samarbeid med IRIS da foretaket er valgt til å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å finne velfungerende metoder for å ivareta og integrere ansatte med særskilte behov. Da med hovedfokus på unge-voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med innvandrerbakgrunn.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2016. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 6 AMU-møter i 2016.

Synergi

Det er registrert totalt 89 synergiavvik i 2016 for Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Til sammenligning ble det registrert totalt 69 avviksmeldinger for hele 2015.  Vi opplever at kombinasjon av manuelle avviksblokker og økt fokus på avviksprogrammet Synergi har gitt positive resultater og rapporteringsfrekvensen dermed er økende. Det har i 2016 vært mer fokus på oppfølging av innmeldte saker.  Dette fokuset vil fortsette i 2017.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2016 et sykefravær på 6,5 % totalt. Av dette er 1,3 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Målsetningen er < 6 %. Dette målet står fast for 2017.

Sykefravær 2016     
 1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartalHittil
20156,5 %6,9 %6,3 %5,8 %6,3 %
20166,8 %6, 0 %6,6 %6,5 % 6,5 %
Tabell 8.66 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen over viser skjematisk sykefraværet for hvert kvartal i 2016.
Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå eller redusere sykefravær. Hensikten med tilretteleggingen som blir gjort er økt tilstedeværelse/ nærvær i stillingen. I enkelte tilfeller anses det ikke som hensiktsmessig med ytterligere tilrettelegging og her har vi god dialog med den ansatte for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både den ansattes og foretakets interesser.

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på kr 92,2 mill. (57,9 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 42 mill. (26,9 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2016 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet sykelønn, svangerskapspermisjoner og NAV refusjoner osv. på kr 3,1 mill. (1,9 %). Momsrefusjon utgjør en omsetning på kr 10,3 mill. (6,5%)

Foretaket har i løpet av 2016 hatt en økt satsing og fokus på omsetning utenfor Stavanger kommune, blant annet gjennom etablering av en ekstern anleggsgartnergruppe. Dette har ført til en omsetning utenom Stavanger kommune på kr 11,4 mill. (7,2%). Dette er en økning fra 2015 hvor ekstern omsetning utgjorde ca 5,5%.

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%)

Under er tabell som viser omsetning sammenlignet med 2015:

InntektskildeOmsetning 2016 (MNOK)Andel 2016Omsetning 2015 (MNOK)Andel 2015
Stavanger kommune fast92,258 %88,662 %
Stavanger kommune variabel4226 %3323 %
Refusjoner3,12 %3,12 %
Privat omsetning11,47 %8,36 %
Finansinntekter0,20 %0,20 %
Andre inntekter (mva)10,36 %96,3 %
Total159,2100 %142,2100 %
Tabell 8.67 Omsetning
Last ned tabelldata (Excel)

Det har gjennom 2016 vært en dreining i inntekter fra fastkontrakt til ekstrabestillinger. Det har vært en liten økning i fastkontrakt, som i hovedsak er grunnet helårseffekt av to nye svømmehaller som driftes av foretaket. For parkvedlikehold har det vært en reduksjon i kontrakten grunnet konkurranseutsetting av Tasta bydel.

Ellers ser vi en kraftig økning av både ekstrabestillinger fra Stavanger kommune og fra private og andre offentlige kunder.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at det er opprettet en egen avdeling som ivaretar alle eksterne kunder. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med konkurransedyktige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet, noe som har bidratt positivt for våre leveranser. Det er et meget godt og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap.  Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i organisasjonen fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket og Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se frem mot flere år der ansvarsområdene vi har blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.

Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere sysselsetting.  Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke den ansattes rolle i foretaket og ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.  Avhengig av samfunnskonjunkturene fremover og eiers vilje til å satse på foretaket er det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Dette er mulig på grunn av fremtidig naturlig avgang fra organisasjonen, samt foretakets evne til utvikling og endring innenfor viktige ansvarsområder.

Foretaket stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår.  Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både privat og internt.  Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.  Det er mulig at foretaket får økt andelen private oppdrag fra 10% til 20% og det vil i så fall bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

Det har de siste årene vært satset på innovasjon og nytenkning, noe som gjør at vi er langt fremme på miljøvennlige løsninger. Dette vil bidra til å øke porteføljen og sørge for en stabil oppdragssituasjon i fremtiden.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har i 2016 behandlet 59 saker. Styrehonorar har utgjort:

StyremedlemStyrehonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant25 752
Andre styremedlen per medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 8.68
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393 til daglig leder Kurt Idland.
Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335.

Årsregnskap 2016

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF viser et netto driftsresultat på kr 6 369 234 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 369 234.

Det er et positive avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 6 369 234,- når en sammenligner budsjettert nullresultat med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:
– Et negativt premieavvik på pensjon på ca kr 2 400 000 inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket driftsresultatet positivt.
– Økt fokus på å hente inntekter for å dekke tidligere års reduksjoner. Det har vært arbeidet systematisk mot både Stavanger kommune og eksterne kunder, noe som har gitt en kraftig økning i inntekter.
– Oppstart av to nye svømmehaller.
– Reduksjon i faste kostnader grunnet reduserte stillinger i ledelse
– Stadig fokus på driftskostnader
Grunnen til et relativt stort overskudd i forhold til vedtatte nullbudsjett er altså sammensatt, men en god og sunn drift gjennom hele året er hovedårsak til et positivt resultat i 2016. Det ble foretatt et låneopptak fra Stavanger kommune på kr 3 000 000,- i 2016 for å dekke deler av investeringskostnadene i 2016.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2016 og utvikling siden 2011:

Regnskapsår201620152014201320122011
Resultatregnskap:      
Driftsinntekter:159 281142 193146 452143 276144 716143 687
Brutto driftsresultat:-3 2643 294-1 699-620264-5 783
Netto driftsresultat:6 369-2194 4811 9093 273-2 508
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk6 36903 1631 308108-2 929
       
Balanse:      
Omløpsmidler:37 58228 56329 68831 60837 09725 120
Anleggsmidler:202 185176 048172 872152 704145 383126 749
Sum eiendeler239 767204 611202 560184 384182 480151 870
Kortsiktig gjeld:25 83120 13319 52420 24023 89720 019
Langsiktig gjeld:200 444192 025183 958163 205156 469143 551
Egenkapital:13 492-7 547-9229382 113-11 699
Sum egenkapital og gjeld239 767204 611202 560184 384182 480151 870
Tabell 8.69 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 13 492 000 pr 31. desember 2016. Dette er en forbedring på ca. kr 21 mill. sammenlignet med 2015. Denne forbedringen skyldes to ting: At bystyret i 2016 besluttet å styrke foretakets egenkapital med kr 15 mill. grunnet de store pensjonsforpliktelsene. I tillegg at foretaket gikk med et driftsmessig overskudd, også etter dekning av investeringer, som foreslås til styrking av disposisjonsfond.

Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets arbeid i 2016 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser er videreført fra 2015 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. Nye prosjekter er blitt igangsatt og gjennomført til tross for redusert kapasitet grunnet nødvendig nedbemanning.

Stabilitet, erfaring og kompetanse preger driften og er nok mye av forklaringen på oppnådde resultater gjennom hele året. Regionen og omgivelsene for øvrig er preget av uro og usikre tider for mange og det gjør de gode resultatene til foretaket enda bedre. Foretaket har vist evne til å tilpasse seg endringene i omgivelsene, men samtidig sett nye løsninger innenfor sine ansvarsområder.

Styret ønsker spesielt å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta ansattes rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige forutsetninger for å lykkes også kommende år.

Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der styret fortsatt skal bidra der vi kan.