⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

 Stavanger byggdrift  KF

Stavanger byggdrift er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved
opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av
25. september 1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

Det opplyses for ordens skyld at foretaket ikke budsjetterer med refunderbar merverdiavgift som hhv.
utgifts- og inntektspost. Hhv. inntekt og utgift kommer derfor inn under Overføringer med krav til motytelse,
jfr. note 2, og Overføringer, jfr. note 7. Disse summerer forutsetningsvis til 0.

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2016R-2015R-2014
Antall årsverk: 260253254
Tabell 8.43 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 923 779 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 411 .

Total styregodtgjørelse er kr 281 581 herav kr 67 605 til styreleder.
Det er for 2016 utgiftsført kr 109 136 i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2016R-2015 
Salg til kommunen 234 713 877 217 290 162  
Salg til foretak 3 557 291 2 967 002  
Kompensasjon for merverdiavgift 18 849 702 17 164 203  
Eksterne overføringer 6 942 517 8 416 308  
Tilretteleggingstilskudd fra NAV 129 769 24 322  
Andre salgs- og leieinntekter 7 153 661 7 004 303  
  271 346 818 252 866 300  
    
Herav nærstående parter 257 120 871 237 421 367  
Tabell 8.44 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2016R-2015 
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen 225 270 158 907  
Overføriing kantinetilskudd 1 000 000 0 
  1 225 270 158 907  
    
Herav nærstående parter 1 225 270 158 907  
Tabell 8.45 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2016R-2015 
Lønn ansatte 113 353 796 110 143 819  
Sosiale utgifter:   
Arbeidsgiveravgift 17 409 328 16 796 227  
Pensjonskostnader 16 637 664 16 723 205  
Forsikringer 345 549 399 096  
Sum 34 392 541 33 918 528  
    
Sum lønnskostnader 147 746 336 144 062 347  
Tabell 8.46 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015 
Kontorkostnader 2 177 357 2 114 267  
Annonser/reklame/representasjon 27 776 36 797  
Kurs/reiser 377 240 349 397  
Transportutgifter 5 983 815 4 935 191  
Husleie/avgifter 1 482 139 1 191 390  
Møbler/inventar/utstyr 793 781 794 983  
Vedlikehold/materialkjøp 64 729 791 54 478 744  
Konsulenttjenester 828 492 558 829  
Matvarer/varm mat 15 139 755 14 141 612  
  91 540 146 78 601 210  
Tabell 8.47 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteproduksjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2016R-2015 
Kjøp fra kommunen 1 445 392 1 204 168  
Kjøp fra foretak 139 488 204 394  
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 110 687 98 858  
Regnskapstjenester 1 354 788 1 132 616  
  3 050 355 2 640 035  
Tabell 8.48 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer 

Overføringer R-2016R-2015 
Momskompensasjon 18 849 702 17 164 203  
Tap på krav0 40 971  
Overføring til kommunen (480)00 
  18 849 702 17 205 174  
Tabell 8.49 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort.
Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at
foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2016R-2015 
Bokført verdi 01/01 2 437 113 2 781 624  
Tilgang 767 494 188 121  
Avskrivning 2016 -581 532 -532 632  
Bokført verdi 31/12 2 623 076 2 437 113  
    
Avskrivningssats10 %10 % 
Tabell 8.50 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2016R-2015 
I.B. 6 384 964 5 718 625  
Egenkapitaltilskudd KLP. 848 282 666 339  
U.B. 7 233 246 6 384 964  
Tabell 8.51 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen
er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.
Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften har selskapet i 2016 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 7 366 768, og til AFP med kr 1 547 646. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Årets pensjonskostnader spesifisertR-2016R-2015 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 558 568 13 802 259  
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -12 428 268 -11 723 429  
Netto pensjonskostnad 15 099 566 14 937 658  
Adm.kostnader 1 090 063 1 154 601  
Sum amortisert premieavvik 2 513 186 2 629 491  
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 18 702 815 18 721 750  
   
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik   
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2016 286 119 434 264 681 915  
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016 357 023 279 328 109 497  
Netto pensjonsforpliktelser (før aga) 70 903 845 63 427 582  
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 9 997 442 8 943 289  
    
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.15 16 487 532 19 931 160  
Årets premieavvik 4 278 575 -814 137  
Sum amortisert premieavvik -2 513 186 -2 629 491  
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.16 18 252 921 16 487 532  
Arbeidsgiveravgift av premieavvik 2 573 660 2 324 739  
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift 20 826 581 18 812 271  
    
Økonomiske forutsetninger 2016R-2016R-2015 
Diskonteringsrente4,00 %4,00 % 
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 % 
Forventet G regulering2,97 %2,97 % 
Forventet avkastning4,60 %4,65 % 
Tabell 8.52 Note 10 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2016R-2015 
Faktisk forpliktelse 01.01.2016 341 850 718 313 888 459  
Estimert forpliktelse 01.01.2016 -328 109 497 -310 954 147  
Årets estimatavvik forpliktelse 13 741 221 2 934 312  
    
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2016 266 668 298 251 275 014  
Estimert pensjonsmidler 01.01.2016 -264 681 915 -245 768 048  
Årets estimatavvik pensjonsmidler 1 986 383 5 506 966  
Tabell 8.53 Note 10 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved ny
beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for
pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik
for pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og
fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 835 839.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2016R-2015 
Renter av bankinnskudd 1 325 566 1 044 054  
Tabell 8.54 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2016R-2015
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 5 738 1 242
Tabell 8.55 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2016R-2015 
Kundefordringer Stavanger kommune 15 350 645 20 298 860  
Kundefordringer foretak 16 122 790 563 024  
Eksterne kundefordringer 1 111 635 839 277  
Avsetning tap -250 000 -250 000  
Kundefordringer for mye utbetalt lønn 500 2 525  
  32 335 570 21 453 686  
    
Herav nærstående parter: 31 473 435 20 861 884  
Tabell 8.56 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2016R-2015 
Depositum Felleskjøpet 147 265 144 803  
Fordring lønn 215 3 284  
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon 514 473 901 403  
Til gode mva komp 6 termin 4 633 673 5 199 395  
Anordning inntekter 7 043 947 2 522 561  
  12 339 573 8 771 445  
Spesifikasjon anordning inntekter:   
Inntekter Stavanger kommune 7 286 390 3 146 246  
Inntekter foretak 1 605 7 466  
Inntekter private kunder 3 424 115 346  
Nettoeffekt manuelle anordninger -247 472 -746 497  
  7 043 947 2 522 561  
Tabell 8.57 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31. desember 2016 utgjør kr 3 848 112.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2016R-2015 
Leverandørgjeld nærstående parter:   
Leverandørgjeld Stavanger kommune 508 165 131 888  
Leverandørgjeld foretak 1 600 44 198  
Sum 509 765 176 086  
    
Ekstern leverandørgjeld: 13 133 656 7 478 278  
    
Sum leverandørgjeld 13 643 421 7 654 364  
Tabell 8.58 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2016R-2015 
Avsatte feriepenger 12 120 918 11 814 491  
Skyldig arbeidsgiveravgift 3 751 913 2 870 194  
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1 709 049 1 665 844  
Skyldig skattetrekk 3 848 112 3 684 925  
Diverse kortsiktig gjeld 7 871 4 976  
Mva 152 401 120 426  
Sum anordninger 8 488 233 4 626 643  
Tilfeldig kortsiktig gjeld 160 000 160 000  
  30 238 496 24 947 499  
    
Spesifikasjon anordning utgifter.   
Anordning utgifter Stavanger kommune 5 530 234 245  
Anordning utgifter kommunale foretak 5 000 0 
Anordning utgifter eksterne leverandører 7 360 893 3 251 009  
Anordning lønn 1 116 810 1 141 389  
  8 488 233 4 626 643  
Tabell 8.59 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2016R-2015 
IB 20 724 627 21 390 965  
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer0 -666 339  
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)00 
Avsetning 11 559 253 0 
U.B 32 283 880 20 724 626  
Tabell 8.60 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2016R-2015 
IB 21 230 265 21 230 265  
Bruk av pensjon/premieavvik00 
Avsetning 00 
UB 21 230 265 21 230 265  
Tabell 8.61 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2016R-2015 
I.B 1 267 436 1 391 823  
Avsetning til investeringsfond   
Bruk av ubundne investeringsfond0 -124 386  
  1 267 435 1 267 437  
Tabell 8.62 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2016R-2015 
Årets mindreforbruk 11 246 099 11 559 253  
Totalt mindreforbruk til disponering 11 246 099 11 559 253  
Tabell 8.63 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2016R-2015 
Debet   
IB 45 985 907 48 658 714  
Nåverdi årets pensj.opptjening 13 558 568 13 802 259  
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  
Amortisert estimatavvik - forpliktelse   
Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  
Amortisert estimatavvik 13 741 221 2 934 312  
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 9 997 442 8 943 289  
Regnskapsmessig avskr. 581 532 532 632  
Salg 2016   
UB   
Sum debet 110 189 209 100 170 083  
    
Kredit   
IB 2 437 113 2 781 624  
Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 12 428 268 11 723 429  
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 19 378 141 14 123 521  
Egenkapitaltilskudd 31.12.16 848 282 666 339  
Amortisert estimatavvik 1 986 383 5 506 966  
Anskaffet 2016 767 494 188 121  
Tilbakeført arb.giv.avgift 8 943 289 9 191 240  
Styrking egenkapita 10 000 000   
UB 41 044 965 43 548 794  
Sum kredit 110 189 209 100 170 083  
Tabell 8.64 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2016R-2015Endring 
Balanseregnskapet:    
Omløpsmidler 109 909 597 87 383 444 22 526 153  
Kortsiktig gjeld 43 881 917 32 601 863 -11 280 054  
Arbeidskapital 66 027 680 54 781 581 11 246 099  
     
Anskaffelse av midler:    
Drifts- og investeringsregnskapet:    
Inntekter driftsdel 272 572 088    
Inntekter investeringsdel 156 499    
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 325 566    
Sum anskaffelse av midler 274 054 153 0 274 054 153  
     
Anvendelse av midler:    
Utgifter driftsdel 261 186 539    
Utgifter investeringsdel 767 494    
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 854 020    
Sum anvendelse av midler 262 808 053 0 262 808 054  
     
Anskaffelse - anvendelse av midler   11 246 099  
Tabell 8.65 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31. desember 2016 viste imidlertid en totalverdi på kr 912 533 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70 % av salgsverdi. Tilsvarende tall per 31. desember 2015 var kr 699 509.

Note 25 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:
På grunn av endret amortiseringstid for estimat avvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31. desember 2011.
For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 mill. som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012. Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

I 2016 ble egenkapitalen ytterligere styrket med kr 10 mill., jfr. bystyrets sak 95/16.