⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsoppgjør 2016
 
for
 
Stavanger byggdrift KF
 
Org.no. 982 759 374

Resultatregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter     
Overføringer med krav til motytelse2 271 346 818 244 669 195 252 866 300  
Andre overføringer3 1 225 270 1 080 000 158 907  
Sum driftsinntekter  272 572 088 245 749 195 253 025 207  
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter1,4 113 353 796 112 682 181 110 143 819  
Sosiale utgifter1,4 34 392 541 38 662 124 33 918 528  
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod5 91 540 146 87 931 700 78 601 210  
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen6 3 050 355 2 877 000 2 640 035  
Overføringer7 18 849 702 30 000 17 205 174  
Avskrivninger8 581 532 0 532 632  
Sum driftsutgifter  261 768 071 242 183 005 243 041 399  
Brutto driftsresultat  10 804 017 3 566 190 9 983 809  
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte11 1 325 566 600 000 1 044 054  
Sum eksterne finansinntekter  1 325 566 600 000 1 044 054  
Finansutgifter     
Renteutgifter12 5 738 10 000 1 242  
Sum eksterne finansutgifter  5 738 10 000 1 242  
Resultat eksterne finanstransaksjoner  1 319 828 590 000 1 042 812  
Motpost avskrivninger8 581 532 0 532 632  
Netto driftsresultat  12 705 376 4 156 190 11 559 253  
Interne finansieringstransaksjoner     
Bruk av tidligere års mindreforbruk  11 559 253 00 
Bruk av disposisjonsfond 000 
Sum bruk av avsetninger  11 559 253 00 
Overført til investeringsregnskapet  1 459 277 1 465 000 0 
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,19 11 559 253 1 345 239 0 
Sum avsetninger  13 018 530 2 810 239 0 
Regnskapsmessig mindreforbruk  11 246 099 1 345 951 11 559 253  
Tabell 8.40 Resultatregnskap 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

  R-2016B-2016R-2015 
Investeringer     
Investeringer i anleggsmidler8 767 494 769 000 188 121  
Kjøp av aksjer og andeler9 848 282 850 000 666 339  
Avdrag på lån     
Avsetninger     
Årets finansieringsbehov  1 615 776 1 619 000 854 460  
Finansiert slik     
Inntekter fra salg av anleggsmidler8 3 000 0 26 111  
Sum ekstern finansiering  3 000 0 26 111  
Kompensasjon for merverdiavgift  153 499 154 000 37 624  
Overført fra driftsdelen  1 459 277 1 465 000 0 
Bruk av avsetninger 00790725 
Sum finansiering  1 615 776 1 619 000 854 460  
Udekket/udisponert 000 
Tabell 8.41 Investeringsregnskap 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse  31.12.201631.12.2015 
Eiendeler    
Anleggsmidler    
Utstyr, maskiner og transportmidler8 2 623 076 2 437 113  
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen25 30 000 000 20 000 000  
Egenkapitalinnskudd KLP9 7 233 246 6 384 964  
Pensjonsmidler10 286 119 434 264 681 915  
Sum anleggsmidler  325 975 756 293 503 992  
Omløpsmidler    
Kundefordringer13 32 335 569 21 453 686  
Andre kortsiktige fordringer14 12 339 573 8 771 445  
Premieavvik10 20 826 581 18 812 272  
Kasse, bankkonto skattetrekk15 44 407 875 38 346 040  
Sum omløpsmidler  109 909 597 87 383 444  
Sum eiendeler  435 885 353 380 887 436  
Egenkapital og gjeld    
Egenkapital    
Disposisjonsfond18 32 283 880 20 724 627  
Avsetning pensjon/premieavvik19 21 230 265 21 230 265  
Ubundne investeringsfond20 1 267 436 1 267 436  
Regnskapsmessig mindreforbruk21 11 246 099 11 559 253  
Regnskapsmessig merforbruk    
Kapitalkonto22 -41 044 965 -43 548 794  
Sum egenkapital  24 982 715 11 232 787  
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser  357 023 279 328 109 497  
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser10 9 997 442 8 943 289  
Sum langsiktig gjeld  367 020 721 337 052 786  
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld16 13 643 421 7 654 364  
Annen kortsiktig gjeld17 30 238 496 24 947 499  
Sum kortsiktig gjeld  43 881 917 32 601 863  
Sum egenkapital og gjeld  435 885 353 380 887 436  
Tabell 8.42 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)