⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune.

Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av
25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:
– All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts-
regnskapet eller investeringsregnskapet.
– Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de
interne finansieringstransaksjonene.
– Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for
vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
– For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
– I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for
regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
– Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det
gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
– Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser m.v.

   
Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2016R-2015
Gjennomsnittlig antall årsverk:6964
Tabell 8.16
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på kr 872 132.
Samlet styregodtgjørelse er kr 291 435. Herav kr 139 081 til styreleder.
Det er i 2016 kostnadsført kr 91 281 i revisjonshonorar.
Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

   
Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2016R-2015
Avgiftsfritt salg av tjenester0479 200
Diverse avgiftsfrie inntekter1 101 9021 066 781
Husleieinntekter avgiftspliktig1 934 7041 489 081
Andre leieinntekter197 750530 920
Avgiftspliktige inntekter278 389276 414
Andre salgs og leieinntekter3 512 7463 842 396
Tabell 8.17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 – Overføring med krav til motytelse

   
Overføring med krav til motytelseR-2016R-2015
Momskompensasjon2 949 5362 531 367
Refusjon sykepenger og svangerskap1 092 257600 200
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV63 020147 540
Refusjon fra fylkeskommunen091 889
Erstatning tapte dokumenter275 560428 757
Refusjon andre751 205450 184
Refusjon fra kino699 879562 133
 5 831 4574 812 070
Tabell 8.18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 – Overføringer uten krav til motytelse

   
Overføringer uten krav til motytelseR-2016R-2015
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak  
Overføring fra Stavanger kommune65 900 43663 609 641
Tilskudd fra andre kommuner25 00040 000
 65 925 43663 649 641
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.  
Spesifikasjon overføringer fra andre  
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 550 5004 003 667
Overføring fra fylkeskommunen1 547 3041 190 000
Tilskudd fra andre7 065 1655 438 441
 12 162 96910 632 108
Sum overføringer uten krav til motytelse78 088 40574 281 749
Tabell 8.19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 – Spesifikasjon av lønnsutgifter

   
Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2016R-2015
Lønn ansatte36 164 80034 884 056
Lønn ansatte (investering)702 049715 945
Lønn andre874 771930 103
Sum lønnsutgifter37 741 61936 530 104
Arbeidsgiveravgift5 833 2335 681 673
Arbeidsgiveravgift (investering)107 943110 423
Pensjonskostnader5 696 2635 004 262
Pensjonskostnader (investering)67 28171 241
Sum sosiale utgifter11 704 72010 867 600
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter49 446 33947 397 704
Herav:  
Lønnsutgifter i driftsregnskapet37 039 57135 814 160
Sosiale utgifter i driftsregnskap11 529 49610 685 936
Lønnsutgifter i investeringsregnskapet702 049715 945
Sosiale utgifter i investeringsregnskapet175 224181 664
Tabell 8.20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 – Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

   
Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015
Kontorkostnader2 999 6452 966 669
Annonser / reklame / representasjon1 519 4052 257 250
Kurs / reiser375 593376 720
Div. transport1 632 4421 668 510
Energi1 176 2461 190 428
Forsikring98 811108 622
Husleie/avgifter1 383 9391 331 718
Møbler / inventar / utstyr1 414 772986 703
Bøker/media4 232 3554 396 539
Vedlikehold / service1 404 9831 076 040
Renhold / vakttjenester3 018 9452 894 713
Arrangementsrelaterte honorarer2 601 6001 058 639
Konsulenttjenester2 093 8521 000 763
Regnskapshonorar815 771639 744
Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon24 768 36221 953 057
Tabell 8.21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 – Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

   
Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015
Kjøp fra IKS100 847117 315
Kjøp fra kommunen127 67679 343
Kjøp av renholdstjenester109 940351 983
Kjøp av vaktmestertjenester766 826958 104
Husleie5 618 4475 483 092
IT-utstyr322 59934 859
Tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon7 046 3357 024 696
Tabell 8.22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 – Spesifikasjon av overføringer

   
Spesifikasjon av overføringerR-2016R-2015
Mva på vederlag 2 949 5362 531 367
Endring avsetning tap på krav-100 0000
Tap på krav113 332103 770
Andre tilskudd og erstatninger576 918279 647
Overføringer3 539 7862 914 784
Tabell 8.23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 – Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget.
Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.
De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.
Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 304 583.
Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 612 824 til reguleringspremie.
Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

   
Økonomiske forutsetningerR-2016R-2015
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,60 %4,65 %
   
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2016R-2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening5 133 9734 454 389
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse3 058 5152 847 728
Brutto pensjonskostnad8 192 4887 302 117
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 725 128-2 594 609
Netto pensjonskostnader5 467 3604 707 508
Administrasjonskostnader296 031316 179
Sum amortisert premieavvik671 692705 226
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)6 435 0835 728 913
   
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnetR-2016R-2015
Pensjonsmidler 31.12.63 606 77559 532 687
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.78 587 67772 944 572
Netto pensjonsforpliktelser14 980 90213 411 885
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse2 112 3071 891 076
   
Akkumulert premieavvik 01.01.4 611 5755 551 539
Årets premieavvik-320 459-234 736
Sum amortisert premieavvik671 692705 227
Akkumulert premieavvik 31.12.3 619 4244 611 576
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik510 339650 232
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.4 129 7635 261 807
   
Spesifikasjon av estimatavvikR-2016R-2015
Faktisk forpliktelse72 262 62767 835 149
Estimert forpliktelse-72 944 572-69 566 630
Estimatavvik forpliktelse 01.01.-681 945-1 731 481
Faktiske pensjonsmidler59 532 68754 658 000
Estimerte pensjonsmidler-57 602 184-56 380 698
Estimatavvik midler 01.01.1 930 503-1 722 698
   
Tabell 8.24
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er kr 1 603 893 pr. 31.12.16.
Årets premie er redusert med kr 590 629 ved overføring fra premiefond.

Note 10 – Spesifikasjon av varige driftsmidler

   
Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2016R-2015
Anskaffelse 01.01.25 450 25122 963 295
Tilgang i år13 905 7242 706 514
Avgang239 691219 558
Anskaffelse 31.12.39 116 28425 450 251
Akkumulert avskrivning7 459 4126 090 125
Bokført verdi 31.12.31 656 87219 360 126
Årets avskrivninger1 608 9781 398 159
Avskrivningssats2%-20%2%-20%
   
Lån fra Stavanger kommune 01.01.17 305 00020 025 000
Betalt avdrag lån-2 720 000-2 720 000
Sum langsiktig lån14 585 00017 305 000
Tabell 8.25
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 – Spesifikasjon av utlån

   
Spesifikasjon av utlånR-2016R-2015
Utlån til Renaa 31.12.2 727 2253 169 634
Tabell 8.26
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 – Spesifikasjon av kundefordringer

   
Spesifikasjon av kundefordringerR-2016R-2015
Kundefordringer Kulturhuset6 691 5879 014 208
Kundefordringer Biblioteket488 509549 758
Delkrederavsetning-140 000-240 000
Sum utestående kundefordringer7 040 0969 323 966
Herav nærstående parter  
Stavanger Kommune5 888 5717 331 865
Tabell 8.27
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 140 000. Tap på krav i år er kr 113 332, og kr 3 374 har blitt innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 – Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

   
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2016R-2015
Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune1 534 319835 181
Periodiserte inntekter fra andre1 286 1441 024 199
Forskudd lønn14 80021 800
Netto lønn0-817
Fordring refusjon sykepenger86 11780 588
Avsatte feriepenger40 67072 350
Forfalte avdrag utlån133 704133 704
Forfalte renter utlån20 62524 908
Andre kortsiktige fordringer3 116 3802 191 913
Tabell 8.28
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 – Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 602 152 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.
Skyldig skattetrekk er kr 1 602 152.

Note 15 – Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

   
Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2016R-2015
Periodiserte kostnader 280 636368 285
Periodisert lønn357 930146 281
Merverdiavgift114 824120 843
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 367 2623 069 639
Avsatte feriepenger4 010 5803 895 475
Salderingstrekk1 6460
Kortsiktig gjeld8 132 8787 600 523
Tabell 8.29
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld

   
Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2016R-2015
Stavanger kommune3 045 7031 535 170
Kommunale foretak88 682102 771
Private leverandører4 430 6102 443 629
Leverandørgjeld7 564 9954 081 570
Tabell 8.30
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 – Spesifikasjon av disposisjonsfond

   
Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2016R-2015
Disposisjonsfond 01.01.2 941 5412 939 208
Bruk av disposisjonsfond (investering)2 106 344112 042
Avsatt til disposisjonfond2 703 849114 375
Disposisjonsfond 31.12.3 539 0462 941 541
Tabell 8.31
Last ned tabelldata (Excel)

Differanse mellom budsjettert og regnskapsmessig avsetning til disposisjonsfond, skyldes ubenyttet refusjon av kapitalkostnader fra Stavanger kommune på kr 786 272 som ikke er budsjettert.
Kr 188 767 av dette er ikke avsatt til disposisjonsfond, som følge av at merforbruk må dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond.

Note 18 – Spesifikasjon av bundne driftsfond

   
Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2016R-2015
Friby032 884
Fengselsbiblioteket226 362145 729
ICORN Emergency Fund0211 312
ICORN Reserve Fund354 625712 886
Kiellandsenter / Litteraturhuset2 270 0631 483 035
Kulturbanken0719 805
DUS045 284
Kapittel50 0000
Ung i Sentrum196 568221 772
Nye Sølvberget0129 500
Voksenarrangement0160 955
Global Morgen015 443
Dingseklubben95 3470
NBBK263 1600
Bundne driftsfond3 456 1253 878 605
Tabell 8.32
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 – Spesifikasjon av ubundne driftsfond

   
Spesifikasjon av ubundne investeringsfondR-2016R-2015
Ubundet investeringsfond 01.01.2 750 6050
Bruk av ubundet investeringsfond-2 750 6050
Avsatt til ubundet investeringsfond715 7562 750 605
Ubundet investeringsfond 31.12.715 7562 750 605
Tabell 8.33
Last ned tabelldata (Excel)

Av det som er avsatt er kr 400 000 øremerket tilskudd til Nytt Biblioteksystem fra Nasjonalbiblioteket.
Resterende midler er øremerket tilskudd til Wayfinding fra Nasjonalbiblioteket.

Note 20 – Spesifikasjon av regnskapsmessige mindre-/merforbruk

   
Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2016R-2015
Tidligere opparbeidet mindreforbruk1 386 539114 375
Disponert tidligere års mindreforbruk-1 386 539-114 375
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk01 386 539
Tabell 8.34
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 – Endring i arbeidskapital

    
Endring i arbeidskapitalR-2016R-2015Endring
Balanseregnskapet   
Omløpsmidler24 200 81729 405 305-5 204 488
Kortsiktig gjeld-15 697 873-11 682 092-4 015 781
Arbeidskapital8 502 94417 723 213-9 220 270
Drifts- og invest.regnskapet   
Inntekter driftsregnskap87 432 608  
Inntekter investeringsregnskap3 530 372  
Eksterne finanstransaksjoner6 851 412  
Anskaffelse av midler97 814 392 97 814 392
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsregnskapet83 923 550  
Investeringer anlegg13 905 724  
Eksterne finanstransaksjoner3 231 481  
Anvendelse av midler101 060 755 101 060 755
Anskaffelse - anvendelse av midler -3 246 363 -3 246 363
Ubrukte lånemidler792 0166 765 923-5 973 907
Sum anskaffelse og anvendelse av midler  -9 220 270
Tabell 8.35
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 – Spesifikasjon av kapitalkonto

   
Spesifikasjon av kapitalkontoR-2016R-2015
Debet  
IB kapitalkonto0791 774
Bruk av lån5 973 9070
Nåverdi årets pensjonsopptjening5 133 9734 454 389
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser3 058 5152 847 728
Amortisert estimatavvik1 930 5030
Utbetalte pensjoner1 867 4382 192 694
Arbeidsgiveravgift2 112 3071 891 076
Avdrag utlån442 40892 408
Avskrivninger1 608 9781 398 159
Sum debetposter22 128 03013 668 229
Kredit  
IB kapitalkonto3 135 4810
Anskaffelser13 905 7242 706 514
Utlån0112 042
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 891 0761 859 216
Utbetalte pensjoner1 867 4382 192 694
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 725 1282 594 609
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader5 146 9014 472 772
Amortiserte estimatavvik681 9458 783
Egenkapitalinnskudd156 134137 080
Betalt avdrag lån2 720 0002 720 000
UB kapitalkonto10 101 7973 135 481
Sum kreditposter22 128 03013 668 229
Tabell 8.36
Last ned tabelldata (Excel)