⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsoppgjør 2016

for

Sølvberget KF

Org.nr: 982766184

Driftsregnskap 2016

Driftsregnskap 2016     
DriftsinntekterNoterR-2016B-2016R-2015 
Andre salgs- og leieinntekter23 512 7463 002 0003 842 396 
Overføringer med krav til motytelse35 831 4576 531 0004 812 070 
Overføringer uten krav til motytelse478 088 40575 341 00074 281 749 
Sum driftsinntekter 87 432 60884 874 00082 936 215 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter637 039 57136 145 00035 814 160 
Sosiale utgifter611 529 49610 606 00010 685 936 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.624 768 36224 485 00021 953 057 
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 046 3356 742 0007 024 696 
Overføringer 83 539 7863 117 0002 914 784 
Avskrivninger101 608 9782 300 0001 398 159 
Sum driftsutgifter 85 532 52883 395 00079 790 792 
Brutto driftsresultat 1 900 0801 479 0003 145 423 
Finansposter     
Renteinntekter og utbytte 409 906200 000438 055 
Andre finansinntekter 25 191025 800 
Sum eksterne finansinntekter 435 097200 000463 855 
Renteutgifter og låneomkostninger 298 636240 000348 708 
Andre finansutgifter 30 689042 259 
Avdrag på lån102 720 0002 720 0002 720 000 
Sum eksterne finansutgifter 3 049 3252 960 0003 110 967 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -2 614 228-2 760 000-2 647 112 
Motpost avskrivninger101 608 9782 300 0001 398 159 
Netto driftsresultat 894 8301 019 0001 896 470 
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr201 386 5391 386 539114 375 
Bruk av bundne fond183 878 6052 302 8058 382 369 
Sum bruk av avsetninger 5 265 1443 689 3448 496 744 
Overført til investeringsregnskapet 004 600 000 
Avsetninger til disposisjonfond172 703 8492 106 344114 375 
Avsetninger til bundne fond183 456 1252 602 0004 292 300 
Sum avsetninger 6 159 9744 708 3449 006 675 
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk20001 386 539 
Tabell 8.13
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

Investeringsregnskap 2016     
InvesteringerNoterR-2016B-2016R-2015 
Lønnskostnader5,9,10702 049615 000715 945 
Sosiale utgifter5,9,10175 2240181 664 
Investeringer i varige driftsmidler1013 028 45212 115 0001 808 905 
Utlån 00112 042 
KLP egenkapitalinnskudd 182 1560137 080 
Avsetninger19715 75602 750 605 
Årets finansieringsbehov 14 803 63612 730 0005 706 240 
Mottatte avdrag på utlån 442 408442 40992 408 
Kompensasjon for merverdiavgift 2 530 3720301 790 
Bruk av lån fra Stavanger kommune215 973 9076 830 6420 
Andre inntekter 1 000 000600 000600 000 
Sum ekstern finansiering 9 946 6877 873 051994 198 
Bruk av disposisjonsfond172 106 3442 106 344112 042 
Overføring fra driftsregnskapet 004 600 000 
Bruk av ubundne investeringsfond192 750 6052 750 6050 
Sum finansiering 14 803 63612 730 0005 706 240 
Tabell 8.14
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse    
EiendelerNoter31.12.201631.12.2015 
Faste eiendommer og anlegg1023 303 57714 324 488 
Utstyr, maskiner og transportmidler108 353 2955 035 638 
Utlån112 727 2253 169 634 
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen 5 000 0005 000 000 
Egenkapitalinnskudd KLP91 603 8931 447 759 
Pensjonsmidler963 606 77559 532 687 
Sum anleggsmidler 104 594 76588 510 205 
Kundefordringer127 040 0969 323 966 
Andre kortsiktige fordringer133 116 3802 191 913 
Premieavvik94 129 7635 261 807 
Kasse og bankinnskudd149 914 57912 627 618 
Sum omløpsmidler2124 200 81729 405 305 
Sum eiendeler 128 795 582117 915 510 
     
Egenkapital og gjeldNoter31.12.201631.12.2015 
Disposisjonsfond173 539 0462 941 541 
Bundne driftsfond183 456 1253 878 605 
Ubundne investeringsfond19715 7562 750 605 
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 2001 386 539 
Kapitalkonto2210 101 7973 135 481 
Sum egenkapital 17 812 72514 092 771 
Stavanger kommune1014 585 00017 305 000 
Pensjonsforpliktelser978 587 67772 944 572 
Aga av netto pensjonsforpliktelser92 112 3071 891 076 
Sum langsiktig gjeld 95 284 98492 140 648 
Leverandørgjeld167 564 9954 081 570 
Annen kortsiktig gjeld158 132 8787 600 522 
Sum kortsiktig gjeld2115 697 87311 682 092 
Sum egenkapital og gjeld 128 795 582117 915 510 
Memoria    
Ubrukte lånemidler 792 0166 765 923 
Tabell 8.15
Last ned tabelldata (Excel)