⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert.

Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges
p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe
seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom.  Bystyret fastsetter satser for frikjøp.
Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundne investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

1 Sammendratte poster

Spesifikasjon: 20162015 
Salgsinntekter 84 624 444 74 274 561  
Nærstående parter:   
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. kontrakt) 1 510 639 1 360 599  
  86 135 083 75 635 160  
    
Annen driftsinntekt 237 916 156 777  
Utleie av parkeringsplasser 6 762 504 6 173 821  
Overføring fra kommunen (Seniortiltak) 76 030 36 258  
Rogaland Parkering AS 999 600 1 012 000  
  8 076 051 7 378 856  
    
Kjøp av varer og tjenester 27 253 030 22 809 968  
Nærstående parter:   
Kjøp fra kommunen 282 314 178 250  
Kjøp fra kommunale foretak 3 513 527 2 660 475  
Revisjonshonorar 96 171 103 886  
Regnskapshonorar 543 898 431 784  
Overføring til kommunen (momskompensasjon) 829 116 567 681  
Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg) 999 600 952 000  
  33 517 656 27 704 045  
Tabell 8.3 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Tekst20162015 
Lønn 15 262 332 14 580 349  
Arbeidsgiveravgift 2 581 740 2 578 864  
Pensjonkostnader - Jfr. Note 8 2 709 569 3 416 479  
Andre ytelser 752 758 717 542  
Sum lønnskostnader 21 306 399 21 293 235  
    
Antall årsverk pr 31.12.35,134,7 
Tabell 8.4 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2016 utbetalt kr 807 557 til daglig leder.
Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 53 218
Totalt er det utbetalt kr 241 427 i styrehonorar til selskapets styre.
Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000.
Det er for 2016 kostnadsført kr 96 171 i revisjonshonorar.

3 Driftsmidler

TekstMaskiner og inventarBiler ByggAnlegg under oppførelseSum 
Anskaffelseskost 01.01 22 567 085 1 161 978 345 684 203 0 369 413 266  
Årets tilgang 5 679 706 235 018 00 5 914 724  
Akkumulerte avskrivninger 31.12 17 873 011 698 305 68 047 737 0 86 619 053  
Tomt St. Olav     2 600 000  
Bokført verdi pr 31.12 10 373 781 698 688 277 636 466 0 291 308 934  
       
Årets avskrivning 4 375 841 106 451 8 545 404 0 13 027 696  
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 %2,5 %   
Tabell 8.5 Note 3 a)
Last ned tabelldata (Excel)
Kjøp og salg av driftsmidler:  
 20162015
Tilgang 5 914 724 1 921 972
Tabell 8.6 Note 3 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til utskifting/oppgradering og nytt parkeringsutstyr og kamera til alle P-hus.
Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. Jfr. Note 9

4 Aksjer og eiendeler

Selskapet eier følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS 100 1 000 0 100 000
Egenkapitalinnskudd KLP    628 044
     728 044
Tabell 8.7 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 800 000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Selskapet har kundefordringer på:20162015 
Fordringer gebyr/tilleggsavgift 1 995 436 1 864 268  
Andre kundefordringer 439 846 396 911  
Avsetning tap utestående fordringer -800 000 -800 000  
Fordring refusjon sykepenger 72 212 99 068  
Negativ netto lønn/for mye utbetalt 38 749 0 
Fordring Rogaland Parkering AS 33 582 27 460  
  1 779 826 1 587 707  
Andre fordringer:   
Periodiserte inntekter - andre 1 601 662 1 831 993  
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS0 34 469  
  1 601 662 1 866 462  
Tabell 8.8 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2016 bokført kr 381 083 som tap på fordringer.
Balanseført avsetning for tap på fordringer er på kr 800 000.

6 Bundne midler

Selskapet har pr. 31.12.2016 bundne skattetrekksmidler på kr 637 386 og bundne frikjøpsfond er på kr 26 643 192.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2016 utgjorde kr 637 386.
Selskapets frie likviditet er pr. 31.12.2016 på kr 63 994 898.

7 Egenkapital

TekstInnskuttBundneDisposisjonsfondAnnenSum 
  EgenkapitalInvest.fondParkeringsformålEgenkapital  
Pr. 01.01. 8 792 401 26 643 192 100 022 560 43 495 761 178 953 915  
Utbytte til Stavanger Kommune00000 
Årets resultat00 23 028 448 0 23 028 448  
Egenkapital       
Pr. 31.12. 8 792 401 26 643 192 123 051 008 43 495 761 201 982 362  
Tabell 8.9 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv
pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et
forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 720 974 til KLP.
Selskapet har hatt kr 173 216 i utgifter til AFP.
Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2016 kr 628 044.

Kollektiv pensjonsordning:      
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     2 470 271  
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse     1 033 065  
Avkastning på pensjonsmidler     -891 004  
Adm.kostnader/rentegarantipremie     130 419  
Netto pensjonskostnad     2 742 751  
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arbeidsgiveravgift     267 592  
      3 010 343  
       
Opptjente pensjonsforpliktelser     39 474 870  
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering    0 
Beregnet pensjonsforpliktelse     39 474 870  
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)     29 481 408  
Ikke resultatført estimatendring/-avvik     -6 659 132  
Pensjonsforpliktelser     3 334 330  
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser     470 142  
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift     3 804 472  
       
Økonomiske forutsetninger:   12/31/201512/31/2016 
Diskonteringsrente   2,70 %2,60 % 
Forventet lønnsvekst   2,50 %2,50 % 
Forventet G-regulering   2,25 %2,25 % 
Forventet pensjonsøkning   1,48 %1,48 % 
Forventet avkastning på fondsmidler    3,30 %3,60 % 
Tabell 8.10 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring, er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av
selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016.

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser                                             619 465
Årets pensjonspremie                                                                                        2 390 878
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)                     3 010 343

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 291 019 for 2016.

9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har per 31.12.2016  gjeld på kr 164 250 419 til kredittinstitusjoner

  Opptak av lån      
LånegiverBruk av lånÅrPålydendeRente vilkårAvdrag Pr.årBokført verdi 2015Bokført verdi 2016Gjenv. Løpetid
Kommunekreditt.P_HUS Tjensvoll2004 5 423 900 flytende 301 328 2 561 284 2 259 956 7,5 år
Kommunekreditt.P-Anlegg Olav kyrre2007 48 750 000 rentebytteavtale 3 046 876 34 277 339 31 230 463 10,5 år
KommunalbankenParketten2009 94 000 000 flytende 3 760 000 69 560 000 65 800 000 17,5 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrresgate2009 5 600 000 flytende 224 000 4 144 000 3 920 000 17,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus2009 87 200 000 flytende 3 488 000 64 528 000 61 040 000 17,5 år
Samlede lånegjeld      175 070 623 164 250 419  
Tabell 8.11 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Rentesatsen er flytende.
Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr  60 000 000 og en
løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr  48 750 000.

10 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 016 2 015   
Private 5 836 568 3 309 317   
Herav gjeld til nærstående parter 530 068 529 041   
  6 366 636 3 838 358   
Skyldige offentlige avgifter:    
Skyldig forskuddstrekk 637 386 695 330   
Skyldig arbeidsgiveravgift 451 333 436 435   
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. termin 1 878 917 1 877 104   
  2 967 636 3 008 869   
Annen kortsiktig gjeld:    
Depositum 34 300 34 300   
Avsatte feriepenger 1 817 097 1 693 878   
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 256 211 235 438   
Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter private 1 167 371 577 846   
Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter nærstående parter 263 919 82 174   
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort) 3 733 518 1 550 946   
  7 272 417 4 174 583   
Tabell 8.12 Note 10
Last ned tabelldata (Excel)