⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endringer i botilbud

I desember 2015 stod nye Austbø bofellesskap ferdig, og i januar 2016 ble bofellesskapet formelt åpnet. Dette bofellesskapet er bygget med tanke på personer med diagnoser innen autismespekteret og for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Austbø bofellesskap har åtte plasser, og i løpet av 2016 har seks av brukerne flyttet inn.

Avlastningstjenestene

Avlastningstjenestene har hatt en kapasitet på 9 000 døgn per år og i tillegg 4 kriseplasser. Fra 1. august ble kapasiteten redusert til 7 560 døgn. Behovet for avlastningstjenester til utviklingshemmede er redusert etter at nye bofellesskap er bygd og fritt brukervalg på avlastningstjenester er innført.

Tasta avlastningsbolig som hadde fire plasser samt en kriseplass, ble lagt ned 1. august. Brukerne fikk velge mellom fortsatt kommunal avlastning i andre boliger hos Dagsenter og avlastning eller å bytte til privat leverandør. Samtlige 19 familier valgte kommunal leverandør. Kriseplassen fra Tasta avlastningsbolig ble flyttet til Kalhammaren avlastningsbolig som nå har to kriseplasser.

Høyebakken midlertidige avlastningsbolig ble lagt ned fra 1. mars, og alle brukerne fikk plass i bofellesskap.

Ved utgangen av 2016 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig. I tillegg var tre av kriseplassene i bruk. Brukerne er i alderen 3 til 67 år. Ventelister og ledige døgn varierer betydelig fra måned til måned, og per 31. desember 2016 hadde døgnavlastning 453 ledige døgn.

Fra februar 2016 ble tjenesten foresattstyrt personlig assistent (FPA) overført til Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og innlemmet i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Tjenesten Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede (AVF) har gjennomført 3 helgeturer og 1 sommerferietur i løpet av 2016.

Dagtilbud

Ved utgangen av 2016 var det 87 brukere av dagtilbud, og 6 personer stod på venteliste. Brukere som bor hjemme hos foreldre har tilbud fem dager i uken, og brukere i bofellesskap har tilbud om tre eller fire dager i uken.

24 brukere hadde tilbud om skolefritidsavlastning (SFA) ved utgangen av 2016. Dette er en dobling siden 2012.

Kompetanseheving

Veiledningsteamet har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med brukere med utviklingshemming og utfordrende atferd. Teamet har i 2016 blitt brukt til å holde noen av kursene som inngår i 4-årig rullerende kompetanseplan for ansatte som arbeider med utviklingshemmede og ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. I tillegg har teamet drevet to nettverk for ansatte.

Veiledningsteamet har til sammen tre årsverk der to er forbeholdt veiledning i Dagsenter og avlastning, og ett årsverk er bydekkende. I 2016 ble ressursene til direkte veiledning fordelt med 40 prosent til bydekkende veiledning og 60 prosent i Dagsenter og avlastning.

I 2016 hadde Veiledningsteamet 24 brukersaker som gjaldt andre kommunale virksomheter og 34 brukersaker i egen virksomhet der de ga praktisk veiledning ute i avdelingene. I flere av brukersakene er det gitt «skreddersydde» kurs/fagtema for ansatte i den enkelte avdeling.

Økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 202,3 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,3. Mindreforbruket kan direkte relateres til udisponerte midler til Austbø bofellesskap som følge av endringer i innflyttingsplanene. I tillegg viser regnskapet lavere utgifter på drift av avlastningsboligene sammenlignet med 2015 samtidig som belegget har gått opp og derav økte ABI-inntekter.