⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Overgang til digital trygghetsalarmløsning

Tekniske hjemmetjenester har i 2016 vært med i anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og ny mottaksløsning for disse. Prosjektet har vært et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor Sandnes og Stavanger kommune har drevet prosessen på vegne av 11 kommuner på Nord-Jæren. Stavanger kommune vil eie løsningen, mens andre kommuner vil kunne leie seg inn og ha stordriftsfordeler på innkjøp og drift.

Velferdsteknologi

Det siste året har velferdsteknologi og hvordan ulike løsninger kan gi gevinster innen egen kommune blitt viet stor oppmerksomhet. Flere løsninger er vurdert i løpet av året, blant annet kameratilsyn og epilepsimatte.

Endret arbeidsfordeling med Nav Hjelpemiddelsentralen

Midtveis i 2016 ble det gjort endringer i samarbeidsrutinene mellom de statlige hjelpemiddelsentralene og de kommunale hjelpemiddelinstansene. Alle reparasjoner skal nå utføres av kommunene, med mindre det bare er leverandør eller personer med spesialkompetanse som kan utføre reparasjonen. Ved alle henvendelser om reparasjoner må Tekniske hjemmetjenester uansett avklare om reparasjonen kan utføres av virksomheten eller overføres til andre. Denne endringen har ført til en markant oppgang i ressurskrevende reparasjonsoppdrag for Tekniske hjemmetjenester. Justeringen i grensesnitt mellom NAV Hjelpemiddelsentralen og Tekniske hjemmetjenester har ikke utløst kompensasjon fra staten.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,13 mill. av en budsjettramme på kr 1,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 90,04. Mindreforbruket skyldes merinntekter på egenbetalingen på trygghetsalarmene i år.