⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny praksis for henvisning

Alle henvisninger til fysioterapi og/eller ergoterapi avd. voksen sendes direkte til helse- og sosialkontoret for vurdering. 2016 var det første hele året med denne praksisen for henvisninger, og ordningen fungerer tilfredsstillende. Kriterier for tildeling av fysio- og ergoterapitjenester er utarbeidet for å sikre lik henvisningspraksis.

Tidlig innsats og rehabilitering

Samhandlingsmodellen Felles brukere – Felles innsats ble utvidet til Tasta, Hinna og Madla hjemmesykepleie i 2016. 25 brukere fikk tilbud om rehabilitering utenfor institusjon i løpet av året. Tilbakemeldingene er at dette er en god metode for å få til mer helhetlige tilbud til felles brukere. Brukergruppen har i hovedsak vært brukere med store sammensatte behov.

Helsefremmende og sykdomsforebyggende

Stavanger kommune fikk i 2016 midler fra Norges forskningsråd til å ansette en offentlig PhD-stipendiat tilknyttet prosjektet Aktiv skole. Stipendiaten startet opp i august 2016. I tillegg til å videreføre Aktiv skole på skoler som allerede deltar, har prosjektet i 2016 blitt startet opp på en rekke nye skoler: Eiganes, Gausel, Hundvåg, Teinå og Tastaveden. Tastaveden skole som første ungdomsskole i prosjektet har over mange år innarbeidet gode rutiner for daglig fysisk aktivitet, og har nå også prøvd ut timer med aktiv læring gjennom deltakelse i prosjektet.

Treningsgrupper for seniorer og Aktivt dagsenter

I samarbeid med frivillighetskoordinator har fysio- og ergoterapitjenesten kurset frivillige instruktører til treningsgrupper for eldre ut fra modellen Sterk og stødig. I 2016 ble det startet opp en ny Sterk og stødig-gruppe i Kvernevik. Det ble gjennomført to kursdager for ansatte ved dagsentrene for eldre i kommunen. Innholdet i kursdagene var undervisning om viktigheten av hverdagsaktivitet og trening i løpet av dagen, praktiske øvelser for trening i grupper, informasjon fra helse- og sosialkontorene og Leve HELE LIVET-prosjektet samt deling av tidligere prosjekter på dagsenter.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 60,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,4. Mindreforbruket skyldes udisponerte midler som ble overført fra 2015.