⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seks trygghetsplasser ble avviklet på Vålandstunet sykehjem fra januar 2016. Trygghetsavdelingen er dermed redusert til fire plasser.

1. juli 2016 ble dagsenteret på Vålandstunet sykehjem avviklet. Avviklingen innebar en reduksjon på 22 dagsenterplasser i kommunen. Alle brukerne fikk tilbud på andre dagsenter som hadde ledig kapasitet.

Bruk av plassene i alders- og sykehjem

Fra februar 2016 ble rehabiliteringsplassene i Altea i Spania redusert fra 13 til 6 plasser, og oppholdene ble redusert fra seks til fire uker. Ledsagerne er nå fra CAN/Altea, ikke fra kommunen. Turene er alltid fullt belagt. Det har ikke kommet klager fra brukerne på at oppholdene er redusert til fire uker.

I januar 2016 ble det lagt fram en sak om lokalisering av en demenslandsby i Stavanger. Det ble vedtatt å utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering i de eksisterende lokalene og uteområdene som hører til Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygdeleilighetene. Mulighetsstudien skal legges fram i løpet av 2017.

Kommunen inngikk i desember 2016 driftsavtale om ett av de tre aldershjemmene, Alders Hvile. Dette var hovedsakelig en skriftlig formalisering av det samarbeidet som har vært mellom Stavanger kommune og eieren Stavanger Haandværkerstiftelse gjennom en årrekke om drift av aldershjemsplassene.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stavanger kommune avsluttet fra 1. september 2016 oppdraget som vertskommune for Sola kommunes øyeblikkelig hjelp-senger. Stokka sykehjem har dermed ni øyeblikkelig hjelp-senger som disponeres av Stavanger kommune.

Fra januar til august 2016 var belegget i snitt 69 prosent. I samme periode i 2015 var beleggsprosenten 63.

Fra 1. januar 2017 utvides kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold til å omfatte pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Tilbudet må gis i institusjon, og planleggingen med å tilpasse tilbudet på Stokka sykehjem ble gjennomført i løpet av høsten.

Evaluering av ny finansieringsmodell i sykehjem

En evaluering av finansieringsmodellen for sykehjem i Stavanger kommune som ble innført i januar 2015 ble gjennomført i 2016 i samarbeid med representanter fra kommunale og private ideelle sykehjem. Den nye modellen har medført forenkling og mindre administrativt arbeid på sykehjemmene. Modellen har også gitt større økonomisk forutsigbarhet som bidrar til bedre planlegging av den daglige driften. Basert på evalueringen ble det foretatt mindre justeringer av modellen med virkning fra januar 2017. Det er behov for lenger erfaring med den nye finansieringsmodellen for tydeligere å se effektene av den. Modellen skal evalueres igjen om to år.

Lervig sykehjem

Bygging av nytt sykehjem i Lervig har gått etter planen i 2016.

Anskaffelsen av sykesignalanlegget på Lervig sykehjem blir gjennomført etter metoden for innovativ anskaffelse. Kommunen har hatt dialog med markedet, forhandlingsmøter med aktuelle leverandører og testet de to beste løsningene høsten 2016. Endelig beslutning tas i 2017.

Utprøving av mobile trygghetsalarmer i sykehjem

I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) har Stavanger kommune blant annet pilotert mobil trygghetsalarm. Ni personer med demenssykdom og tilknytning til heldøgnsomsorg i enten bofellesskap, sykehjem eller aktivitetssenter tok i løpet av 2016 i bruk mobil trygghetsalarm. Erfaringene med de mobile trygghetsalarmene viser at trygghetsalarmene gir positiv gevinst både for brukere og ansatte når man finner de rette brukerne.

Velferdsteknologiavdelingen ved Helsehuset Stavanger administrerer ved årsskiftet 24 mobile trygghetsalarmer i kommunen, fordelt på ni virksomheter (sykehjem, bofellesskap, Helsehuset og Fysio- og ergoterapitjenesten. Syv sykehjem har egne ressurspersoner (operatører) som har fått opplæring i kartlegging og bruk.

Kvalitetsmelding

Arbeidet med en kvalitetsmelding for sykehjemmene har pågått høsten 2016. Kvalitetsmeldingen blir fremmet for politisk behandling i februar 2017.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 6,1 mill. av en budsjettramme på 864 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,3. Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplasser i Spania samt ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes av Aleris omsorg.

Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr 4,8 mill.  Av de kommunale alders- og sykehjemmene er det fire virksomheter som har mindreforbruk mens de resterende syv avslutter 2016 i økonomisk balanse.

Regnskapstall per 1 tertial 2016 viste at utvikling i lønnsutgifter hos de kommunale alders- og sykehjemmene økte utover det som kunne knyttes til effekten av lønnsoppgjør 2015. Sykehjemmene dette gjaldt satt i gang tiltak for å redusere utgiftsnivået i tråd men vedtatt budsjett. I tillegg satte rådmannen inn tverrfaglige ressurser for å bistå enkelte sykehjem ytterligere. Reduksjon i bruk av vikar og overtid ved mer fleksibelt bruk av personalet var et viktig tiltak som ble satt i gang og gav tidlig effekt knyttet til reduksjon i variabel lønn. Det ble også satt i gang en gjennomgang av turnus hos enkelte virksomheter for å optimalisere driften ytterligere. Effektuering av nye turnuser gav økonomisk effekt mot slutten av året. I tillegg ble det vurdert forsvarlig å holde noen konkrete stillinger, som ikke inngikk i turnus, vakante som følge av naturlig avgang.

Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som følger brukere med omfattende hjelpebehov) har i effekt av at sentral koordinator fra februar 2016 overtok forvaltningen stabilisert seg på et lavere nivå enn utviklingen i 2015 tilsa. Med bakgrunn i at antall pakker økte jevnt gjennom hele 2015 ble en større andel av sykehjemrammens budsjett avsatt til variable pakker i 2016. Utgiftene til variable pakker i 2016 ble kr 9,5 mill. lavere enn avsatt budsjett. Mindreforbruket ble i samsvar med gjeldende finansieringsmodell fordelt mellom kommunale og private ideelle sykehjem. Andelen tilhørende de kommunale sykehjemmene ble fordelt til de sykehjemmene som mot slutten av 2016 hadde merforbruk. Som følge av denne budsjettfordelingen tar ingen kommunale sykehjem med seg merforbruk fra 2016 inn i budsjett 2017.

Egenbetaling knyttet til alders- og sykehjem ble kr 2,7 mill. lavere enn budsjettert. Det ble i bystyrets behandling av budsjett 2016 lagt inn kr 5 mill. i økt egenbetaling på sykehjem, som utgjorde en økning på 2,9 % av det totale egenbetalingsbudsjettet på sykehjemsområdet. Tekstvedtaket sa at Stavangers ordning med et tak på egenandelen på sykehjem skulle endres slik at man bruker samme tak og samme regelverk som praktiseres av blant annet Oslo og Ålesund kommune. Tekstvedtaket ble omtalt i sak 16/12795 «Beregning av egenbetaling, sykehjem», i forbindelse med behandling av første tertial. Endringen av beregningsmetode er gjort gjeldende fra 2017.