⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utvikling i antall brukere av tilbudet

I 2016 hadde Krisesenteret i underkant av 210 kvinnelige beboere, noe som er en økning fra året før på 29 prosent. Det var også en økning i antall barn som bodde på senteret, med 15 prosent. Tallet på mannlige beboere har vært ganske stabilt de siste årene.

Antallet overnattingsdøgn for kvinner økte med 24 prosent, mens det for barn og menn gikk ned med henholdsvis 9 og 69 prosent. Den betydelige nedgangen i overnattingsdøgn for menn skyldes at Krisesenteret hadde noen større enkeltsaker knyttet til antatte ofre for menneskehandel i 2015, mens senteret hadde færre av disse sakene i 2016. Bedre rutiner for å skaffe antatte ofre for menneskehandel bolig har også bidratt til å redusere antallet døgn på Krisesenteret.

Krisesenteret har i tillegg hatt en større økning i antallet besøk fra dagbrukere. En sannsynlig forklaring på at det er flere beboere og dagbrukere, er at tilbudene etter hvert er mer kjent i hjelpeapparatet og blant innbyggerne.

Ny avdeling for menn

Ny avdeling for menn ble ferdigstilt 1. april 2016. Avdelingen er lokalisert utenfor hovedbygget og har kapasitet til å ta i mot inntil ti personer samtidig. Krisesenteret hadde ca. 500 døgn med mannlige beboere i 2016.

Oppfølging av barn og unge

Krisesenteret fikk i 2016 midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å drive videre en barnegruppe som ble startet i 2015. Ansatte med kompetanse på barn har laget et pedagogisk tilrettelagt opplegg for barna som bor på senteret. Tilbudet gis fire ganger i uken. Gruppen har hovedsakelig arbeidet med fysisk aktivitet og kulturelle tilbud. Noen av barna som har bodd ved senteret har i perioder ikke kunnet delta i ordinær skole på grunn av sikkerhet. Personalet i barnegruppen har gitt disse barna et skoletilbud ut fra hjemskolens planer og aktiviteter.

Oppfølging av tidligere beboere

Som en del av oppfølgingen av tidligere beboere har det annenhver uke vært arrangert Torsdagskafé på senteret. De tidligere beboerne har også fått tilbud om dagsamtaler og om felles aktiviteter utenfor Krisesenteret.

Kompetanseheving

Personalet på Krisesenteret har i 2016 gjennomgått et kompetansehevingsprogram med tema som psykososial støtte, traumebevisst omsorg og samtaler med barn. Det har vært gjennomført kurs, temamøter og e-læring, og programmet ble avsluttet med en test. Vikarer og nyansatte har fått en kortversjon av programmet og har gjennomført testen tidlig i ansettelsesprosessen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 12,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Årsaken til mindreforbruket er tildeling av eksterne midler til drift av barnegruppen, som førte til at kommunale driftsmidler ble frigjort.