⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utgifter til økonomisk sosialhjelp

I 2016 mottok drøyt 3 800 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp økte med 17 prosent, mens antallet mottakere steg med 13 prosent sammenlignet med 2015. Tallet på langtidsmottakere har gått opp med 14 prosent. Oppgangen var forventet som en følge av den økte arbeidsledigheten i regionen. At dagpengeperioden utløper for mange av de langtidsledige har også bidratt til utviklingen. Arbeidsledigheten i Stavanger har økt med 14 prosent sammenlignet med utgangen av 2015, og ved utgangen av året var den totale ledigheten på 6,1 prosent.

Figur 5.3 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 2012-2016

Helseavklaring for langtidsmottakere

Nav-kontorene har i 2016 i et tett samarbeid med bruker og helsetjenesten arbeidet målrettet med helseavklaring av langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Vel 90 brukere har fått avklart sine rettigheter etter folketrygdloven. Av disse har 15 prosent fått innvilget uføretrygd, 36 prosent er innvilget arbeidsavklaringspenger og 12 prosent er innvilget kvalifiseringsprogram. De resterende har søknad om en folketrygdytelse under behandling, eller er avklart til ikke å ha rettigheter innenfor folketrygden.

Aktivitetsplikt

I forbindelse med bystyrets budsjettbehandling for 2016 ble det besluttet å innføre aktivitetsplikt for nye sosialhjelpsmottakere under 30 år. For målgruppen stilles det nå vilkår om å møte på Jobbverksted eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. Nav-kontorene ble i løpet av året styrket med fire nye punktinnsats-stillinger som følger målgruppen tett opp i samarbeid med Arbeidstreningsseksjonen.

Antallet unge sosialhjelpsmottakere har likevel gått opp, noe som har sammenheng med stor økning i ungdomsledigheten. Nye mottakere under 25 år har økt med om lag 16 prosent, mens langtidsmottakere under 25 år ligger i underkant av 12 prosent sammenlignet med 2015.

Barn og unge

Alle Nav-kontorene har nå en barneansvarlig, finansiert via statlige fattigdomsmidler, med et særskilt ansvar for å styrke og ivareta barns levekår i samsvar med intensjonen i lov om sosiale tjenester. Barneansvarlig bidrar i arbeidet med å utvikle rammeverk, lokale rutiner og verktøy for å sikre ivaretakelse av barn i Nav-kontoret.

I 2016 hadde vel 900 av om lag 3 800 sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn, noe som er en oppgang på 21 prosent sammenlignet med året før. Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med om lag 26 prosent siste året, noe som innebærer at det vokser opp barn i 370 familier som over tid har en svært lav inntekt. Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter har økt, og det er betalt ut bortimot kr 1 mill. til vel 200 barnefamilier.

Eg vil lære!

To av Nav-kontorene deltar i modellforsøket Eg vil Lære! hvor målsettingen er at barn som lever i familier med lav inntekt skal oppnå resultater i skolen i tråd med sitt evnenivå. Foreldre og barn får tilbud om systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem, fritid og skole for tidligst mulig å kunne iverksette beskyttende og kompenserende tiltak. Så langt vurderer prosjektledelsen at både barna og foresatte har god nytte av innsatsen. Prosjektperioden løper ut 2018.

Kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2016 var det til sammen 250 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger. Det ble betalt ut kr 39,6 mill. kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) i løpet av året, til 375 deltakere. Dette er det høyeste antallet deltakere på ett år siden kvalifiseringsprogrammet ble innført i 2008. I løpet av 2016 ble nær 120 deltakere planmessig avsluttet i programmet. Av disse gikk rundt 40 personer videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom arbeidsmarkedstiltak, skolegang og arbeidsavklaringspenger inkluderes, er i overkant av 50 prosent gått videre i aktive tiltak. For 2016 er dette svært gode resultater med tanke på brukergruppen og et strammere arbeidsmarked i regionen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 39,5 mill. av en budsjettramme på kr 247,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 116. Utgifter til økonomisk sosialhjelp har isolert sett et merforbruk på kr 34,3 mill. som skyldes økning i antall mottakere. Lønnsutgiftene i kvalifiseringsprogrammet viser et merforbruk på kr 4,2 mill. som følge av et systematisk arbeid med å øke antallet deltakere inn i programmet. Utover disse størrelsene er det kr 1 mill. i merforbruk på drift av kontorene, som kan relateres til økning i aktivitetsnivå gjennom hele 2016.