⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utvidelse av EMbo Stavanger

Det ble bosatt 61 enslige mindreårige barn i løpet av 2016 og dette var en tredobling fra året før. Dette var likevel mindre enn vedtatt antall barn som var 80 enslige mindreårige barn.

Etter vedtaket om å øke bosettingstallet, ble det iverksatt en omfattende utvidelse av EMbo. I 2016 ble det opprettet 5 nye bofellesskap og Oppfølgingsteamet i EMbo fikk 12 nye treroms leiligheter til disposisjon. Arbeidet med å klargjøre en aktivitetsbase for ungdommene ble igangsatt, og en husvertordning for bosetting av ungdom ble organisert.

Utvidelsen i 2016 resulterte i en samlet kapasitetsøkning for EMbo på 125 prosent, fra 39 plasser i 2015 til 88 plasser i egne tiltak i 2016. Utvidelsen medførte også en betydelig økning i antall ansatte ved EMbo, fra 73 årsverk ved utgangen av 2015 til 110,25 årsverk i løpet av 2016. Staben vokste ut av sine lokaler, og flyttet i november inn i nye lokaler i Kvitsøygata 19.

Samarbeid med Flyktningseksjonen

EMbo Stavanger og Flyktningseksjonen ansatte i 2016 en psykolog som jobber 50 % i hver virksomhet. Psykologen skal blant annet ha i oppgave å veilede personalet, lede gruppesamlinger med ungdommer, individuell terapi, samt kunne henvise ungdom til spesialisthelsetjenesten.

EMbo og Flyktningseksjonen inngikk samarbeid om å bosette EM under/over 18 år i samme bolig. Dette er EM som kommer sammen med søsken eller med annen familierelasjon, hvor den under 18 får tiltak fra EMbo og den over 18 år får oppfølging av Flyktningseksjonen.

Traumebevisst omsorg

EMbo har inngått samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) om et kompetansehevingsprogram for traumebevisst omsorg (TBO). Dette er utvidet til også å inkludere nyansatte i 2016.

Tilsyn og kontroll

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte to tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt, ved EMbo sine institusjoner i 2016. Ingen avvik ble funnet. Bufetat hadde også sin årlige revisjon av institusjonsdriften til EMbo. Her ble det funnet avvik knyttet til brannsikkerhet ved en av boligene, noe som ble utbedret av Stavanger Byggdrift KF påfølgende dag. I tillegg ble det gjennomført revisjon av sikker sone v/Rogaland Revisjon IKS, hvor tre avvik ble meldt inn. Avvikene ble behandlet og lukket i 2016.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,6 mill. av en netto ramme på kr 13,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 88,68.  Antall beboere i EMbo er tredoblet og det har blitt opprettet 5 nye bofellesskap i løpet av året. Mindreforbruket kan i stor grad tilskrives en forsinket oppstart i to av bofellesskap slik at kostnadene har påløpt senere enn først antatt.