⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utvikling og lovkrav

De organisatoriske grep som ble gjort i mottaksavdelingen i 2015 er videreført i 2016, og overholdelse av lovkrav for undersøkelser er tilfredsstillende. En internrevisjon gjennomført i mai 2016 viste at barneverntjenesten har et forbedringspotensial med å gi tilbakemelding til meldere.

Det har vært en økning på nær 15 % i antall meldinger og undersøkelser i perioden 2015 til 2016, og nær 40 % de siste fire årene.  Økningen i andel meldinger utgjør en stor utfordring for hele tjenesten.  I 2016 var det et betydelig antall saker knyttet til asylmottakene, samt en vekst i unge med store utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Det er økende bekymring knyttet til ungdomsmiljøer i enkelte bydeler.

Etter flere år med nedgang, var det i 2016 en økning i antall hasteflyttinger. Som følge av målrettet innsats ble over halvparten av barna tilbakeført etter kort tid.  Det var også en vekst i antall barn med tiltak i 2016. De enslige mindreårige flyktningene (EM) inngår i denne økningen. I 2016 bosatte barneverntjenesten 61 nye EM, og tjenesten er blitt tilført fire årsverk.

Antall barn under offentlig omsorg har vært stabilt over tid, og i 2016 overtok Stavanger kommune omsorgen for betydelig færre barn sammenliknet med foregående år. Et høyt antall EM sammen med et høyt antall unge i ettervern gir inntrykk av at Stavanger har et barnevern med en stor andel barn og unge i tiltak utenfor hjemmet.

Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å overholde barnevernlovens kvalitetskrav. Avvik fanges opp gjennom månedlige nøkkeltall og interne revisjoner. Barneverntjenesten har en tilfredsstillende oppfølging av barn som bor utenfor hjemmet, samt for unge i ettervern. Lovkrav knyttet til omsorgsplaner for barn i fosterhjem og institusjon er tilfredsstillende. Det samme gjelder tilsyn med barn i fosterhjem.

Som følge av sykdom har det høsten 2016 vært utfordringer knyttet til å iverksette hjelpetiltak rettet mot barn og familier, i henhold til de krav som følger av barnevernloven.

Organisasjon

Reduksjon av kostnader, særlig tilknyttet barn som bor utenfor hjemmet, var en høyt prioritert oppgave i 2016. Barneverntjenesten gjennomførte høsten 2015 og våren 2016 en full gjennomgang av fosterhjemskostnadene. Barneverntjenesten har i løpet av 2016 lykkes i å snu utviklingen slik at budsjettrammen holdes, samtidig som det enkelte barn og fosterhjem får forsvarlig oppfølging.

Også administrativt har tjenesten lykkes i å innhente tidligere etterslep, og kommer ut i budsjettmessig balanse i 2016.

Det er satt inn kvalitetsforbedrende tiltak ved at fosterhjemsveiledning er styrket, og det er etablert et eget prosjekt for økt rekruttering av fosterhjem i barnets familie og nettverk, bl.a. gjennom økt bruk av familieråd. Det er etablert en egen tiltakskjede for rask innsats ved kriser, med mål om å unngå hasteflyttinger av barn.

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å videreutvikle tjenesten til en robust organisasjon. Som et ledd i dette ble det i 2016 utarbeidet en plan for sammenslåing av merkantile funksjoner og stabsfunksjoner til én administrasjonsavdeling, med virkning fra januar 2017.

Medvirkning

Barneverntjenesten har i 2016 videreført samarbeidet med barnevernproffene i Mitt Liv-prosjektet, og har startet arbeidet med implementering av faglige anbefalinger fra prosjektet.

Ordningen med Barne- og ungdomskontakt er utvidet til en 100 % prosjektstilling, som blant annet arbeider med systematisk innsamling av tilbakemeldinger fra ulike grupper barn og unge med barnevernstiltak.

Samarbeid med voksne erfaringsformidlere er videreført. Det er også samarbeidet med Familievernkontoret om oppfølgingstilbud til foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn.

 Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 4 mill. av en budsjettramme på kr 222 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 98,17. Mindreforbruket skyldes at antall plasserte barn har stabilisert seg på et noe lavere nivå i 2016 enn tidligere år. I tillegg er det i 2016 kjøpt mindre fosterhjemsplasser og institusjonsplasser fra staten enn tidligere år. Virksomheten har hatt høyere utgifter knyttet til enslige mindreårige flyktninger, men disse ble budsjettmessig tildelt via tertialrapporteringen per 30.april 2016. Det har vært en økt utgift til ettervernstiltak gitt av Ungbo.