⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tverrfaglig samarbeid

Ungdom og fritid tilbyr aktiviteter og møteplasser til hele befolkningen, samt tjenester til ungdom med behov for individuell oppfølging. Høy kompetanse, tilgjengelige og fleksible tilbud og brukermedvirkning har vært felles satsningsområder.

De åtte bydelshusene har tilbudt gratis utlån til frivillige organisasjoner som får adgangskort til husene til avtalte tider.  Fritidsleder ved bydelshusene har samarbeidet med de ulike organisasjonene og det er lagt særlig vekt på å bistå initiativer og aktiviteter for barn og ungdom. I snitt har hvert av bydelshusene hatt 40 000 besøkende i 2016. I overkant av 450 000 besøkende viser at bydelshusene er viktige møtesteder for byens befolkning og organisasjonsliv.

Det er gitt tilbud til ungdom 13–18 år ved fritidsklubbene og til barn 10–13 år gjennom juniorklubbaktiviteter. Fritidsklubbene har i 2016 hatt jevnt høye besøkstall med omkring 40 ungdommer i ukedagene og opptil 150 ungdommer på helgearrangementer. Tjensvoll bydelshus har gitt tilrettelagte og bydekkende fritidstilbud gjennom Friskus fritidsklubb for ungdom, Torsdagstreffen, og Fredagskafé. Ved ungdomskulturhuset Metropolis har omkring 55 000 ungdommer deltatt i arrangementer, benyttet øvingslokaler og møterom. De aller fleste arrangementer og aktiviteter er initiert av ungdommene selv.

Daglig ledere ved de tre frivilligsentralene har koordinert og fulgt opp frivillig engasjement i egne bydeler. De har samarbeidet tett med organisasjoner og lag, skole, barnehager, sykehjem, frivillighetskoordinator, lokalpolitikere, beboere mfl. Her kan blant mye annet ryddeaksjon, språkgrupper, treningsgrupper, søndagskafé, datakurs og generasjonsturer nevnes. Sentralene er kontaktpunkt for alle som ønsker å ta del i frivillig virksomhet, uavhengig av alder og bakgrunn.

Psykisk helse

Ungdom og fritid har i 2016 lagt til rette for møteplasser for ungdom som har behov for oppfølging og støtte. Bakgården har gitt et tilpasset fritidstilbud til ungdom som opplever ensomhet eller psykiske vansker og har i 2016 hatt 1 512 deltakere. Uteseksjonen har tilbudt aktivitets- og samtalegrupper til ungdom. UNGBO har hatt ukentlige sosiale treff for ungdom som får oppfølging gjennom tjenesten. Ved K46 er det gitt gruppetilbud til pårørende som berøres av rusproblematikk og anabole androgene steroider. Helsestasjon for ungdom og Metropolis har samarbeidet om å ta i mot samtlige 10. klasser i Stavanger til en dag med orientering om tilbudene kombinert med undervisning og omvisning i lokalene.

K46 har sammen med Helsestasjon for Ungdom og andre aktører deltatt ved skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen), som er et tiltak rettet mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole har gjennomført DU kurs (ungdom og mestring av depresjon) med 11 deltakere våren 2016. Det er gjennomført 111 helseopplysningsoppdrag for til sammen 4 218 elever. Dette er helseopplysning om stresshåndtering og psykisk helse, samt informasjon om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner. Tjenesten har også hatt en rekke andre oppdrag, blant annet seksuell helseopplysning til ungdommens Røde Kors, undervisning til helsesøsterstudenter og gruppetilbud for elever om stressmestring og mestring av depresjon.

UNGBO, K46, Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten for videregående skoler, Uteseksjonen og Bakgården har vært sentrale i arbeidet med å gi informasjon og hjelp til ungdom som opplever vansker knyttet til psykisk helse, familieforhold, seksuell helse, skole/utdanning eller arbeid, rus og boligsituasjon. Over 20 ungdommer har hatt døgnopphold ved K46 og det er gjennomført i underkant av 2 000 konsultasjoner med over 150 ungdommer, og 581 konsultasjoner/samtaler med pårørende.

UNGBO har overtatt ansvaret for Ungdommens motorsenter. Hovedmålsettingen er å spisse målgruppen til yngre grupper (16-23), som har frafallsutfordringer og som trenger positive og voksenstyrte fritidsaktiviteter. Å forhindre utenforskap er ett av motorsentrets viktigste formål.

Tilgjengelighet

Det er lagt stor vekt på tilgjengelige tjenester. K46 har nådd sitt mål om å tilby oppfølging innen 2 arbeidsdager, og Uteseksjonen har tilbudt oppfølging innen 3 dager. I 2016 ble det inngått samarbeidsavtale med barneverntjenesten for å bedre muligheten til å gi ungdom og deres foreldre tidlig hjelp til å snu en negativ utvikling. Helsestasjon for ungdom har inngått samarbeid med EMbo om gruppeundervisning for ungdommene. Tiltaket Ta Hys er lagt under K46 og en videreutvikling av tiltak for unge lovbrytere er igangsatt i samarbeid med konfliktrådet, politiet og SLT.

Lavinntekt

I 2016 har Ungdom og Fritid hatt flere prosjekter rettet mot barn og unge som opplever fattigdom og dårlige levekår. Gjennom tildelte fattigdomsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Uteseksjonen og fritidsklubbene samarbeidet om å gi ungdom fritids- og aktivitetstilbud. Ved Metropolis har ungdom fra familier med vedvarende lavinntekt deltatt i ulike kulturaktiviteter. Gjennom tiltaket Fritid for alle har 138 barn fra familier med vedvarende lavinntekt fått mulighet til å delta i ferie og fritidsaktiviteter. Opplevelseskortet har vært under utprøving som tiltak for å fremme deltakelse og aktivitet og det er opparbeidet et utstyrslager for utlån i samarbeid med Madlaspeiderne. Ungdom og fritid har i tillegg ivaretatt en knutepunktfunksjon, der målet er å bidra til koordinering, kompetansedeling og samarbeid mellom instanser og organisasjoner med fattigdomstiltak til barn og unge.

Nye lokaler

Virksomheten har i 2016 deltatt i arbeidet med å vurdere alternative lokaler til Ungdom og Fritid og ungdomskulturhuset Metropolis. Ungdom og fritid har blant annet deltatt i dialogmøter med byplanavdelingen, og vært medarrangør i dialogmøte for ungdom om utvikling av Nytorget. Ungdom og fritid har gitt innspill til sentrumsplanarbeidet med søkelys på ungdoms behov og bruk av sentrum, og gjennom dette synliggjort hvordan virksomhetens tilbud bidrar til å skape aktivitet og gjøre sentrum attraktivt å oppsøke.

Ungdommens motorsenter er vedtatt solgt og erstatningstomt skal skaffes. Prosessen omkring dette arbeidet er i gang. I 2016 ble et prosjekt der nytt Sunde og Kvernevik bydelshus skal bygges etter OPS-modell (offentlig-privat samarbeid) satt i gang. Ungdom og fritid har deltatt i bedømmelseskomité med Bymiljø og utbygging i dette arbeidet. Kvernevik bydelshus og fritidsklubben holder i dag til i svært slitte lokaler som er besluttet revet, og det foreligger alternative planer for tomten. Det har vært krevende å opprettholde tilbud i slike lokaler.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 4,7 mill. av en ramme på kr 75,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,94. Ungbo har opplevd økt aktivitet og har gjennom egenandelbetalingen fra Barnevernet fått en merinntekt.  Videre er deler av mindreforbruket fordelt på bydelshus og fritidsklubber som har operert med en generell økonomisk forsiktighet. Det har i tillegg vært ulike vakante stillinger gjennom året som har bidratt til lavere lønnskostnader.