⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2007-2016 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 320 mill. i 2016. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2016. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL2007200820092010201120122013201420152016
Omløpsmidler 01.01.1 489 754 1 774 687  1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347
Omløpsmidler 31.121 774 687  1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607
Endring omløpsmidler284 933  105 622 -316 704 -75 195 320 449 158 926 -137 116 190 895 342 783 396 806
           
Kortsiktig gjeld 01.01.1 080 586  1 164 833 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167
Kortsiktig gjeld 31.12 1 164 833 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290
Endring i kortsiktig gjeld -84 248 -152 500 51 320 82 987 -286 103 -76 310 60 492 70 889 57 329 73 124
           
Endring i arbeidskapital 200 654 -46 878 -265 384 7 792 34 346 82 616 -76 624 120 006 285 454 320 136
Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2007-2016. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år gjennomgående vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall de senere år.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2016 var på kr 682 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 390 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 341 mill. fra 2015 til 2016, hovedsakelig som følge av redusert akkumulert premieavvik på kr 21 mill. og økning i bankinnskudd på kr 447 mill. Per 31. desember 2016 var premieavviket ca. 14 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 3 prosentpoeng fra 2015. I tabell 3.28 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2007-2016.

Arbeidskapital 2007 -201612/31/200712/31/200812/31/200912/31/201012/31/201112/31/201212/31/201312/31/201412/31/201512/31/2016
Omløpsmidler 31.121 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 607
Kortsiktig gjeld 31.121 164 8331 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 290
Arbeidskapital609 854562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727751 1811 071 317
Herav premieavvik144 210219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271410 950389 708
Korrigert arbeidskapital465 644343 97044 16119 87668 19226 554-61 896-62 544340 230681 609
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap200 686-46 880-265 3837 79234 34782 615-76 624120 006285 454320 136
Endring / korrigert arbeidskapital181 391-121 674-299 809-24 28548 316-41 638-88 450-648402 774341 379
Tabell 3.28 Arbeidskapital 2007-2016, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)