⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 53,3 mill. av en budsjettramme på kr 6,3 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2.  Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016.

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Oppvekst og levekår avlegger et resultat i tilnærmet balanse samlet sett, men det er variasjoner i resultatene på de ulike virksomhetsområdene. Det er mindre forbruk på stab og støttefunksjonene. Videre er det et betydelig mindre forbruk innenfor Bymiljø og utbygging som skyldes lavere vedlikeholdsaktivitet enn planlagt på kommunens formålsbygg.

TjenesteområdeneRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Oppvekst og levekår 5 712 253 5 716 494 4 241 99,9 5 539 500  
Bymiljø og utbygging 31 436 73 069 41 633 38,2 -60 900  
Kultur og byutvikling 207 959 207 937 -22 100 201 937  
Rådmann, stab og støttefunksjoner 312 137 319 537 7 400 97,7 296 968  
Sum tjenesteområdene 6 263 785 6 317 037 53 252 99,2 5 977 505  
Tabell 3.13 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmann, stab og støtte

Regnskapsresultatet for rådmannen, stab og støttefunksjoner viser et samlet mindreforbruk på kr 7,4 mill. Dette skyldes en kombinasjon av at det i 2016 har vært vedtatt stillingsstopp og at det er forsinkelser i ulike prosjekter. Sistnevnte gjelder spesielt innenfor arkivtjenestene.

Rådmann, stab og støtteRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Rådmann 8 313 9 133 820 91 6 665  
Økonomi 148 981 149 612 631 99,6 145 087  
Personal og organisasjon 119 009 122 531 3 522 97,1 114 539  
Kommunikasjonsavdeling 7 849 8 782 933 89,4 6 667  
Næring 10 544 10 687 143 98,7 6 694  
Kommuneadvokat 6 806 7 222 416 94,2 6 761  
Politisk sekretariat 10 635 11 570 935 91,9 10 555  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 312 137 319 537 7 400 97,7 296 968  
Tabell 3.14 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehage

Regnskapsresultatet for barnehageområdet samlet viser et merforbruk på kr 10,7 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 150 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Merforbruket skyldes overkapasitet av barnehageplasser i kommunale og private barnehager som resulterte i høyere inntak av barn uten rett til barnehageplass. Overkapasitet på barnehageplasser i kommunen er også en årsak til reduserte netto kostnader for barn som benytter barnehageplass i andre kommuner enn der de er folkeregisteret.

Høyere aktivitetsnivå på tjenester enn forventet er årsaken til at regnskapsresultatet for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud viser merforbruk. Ressurssenteret har vansker med å rekruttere nok medarbeidere med riktig kompetanse. Dette har bidratt til at merforbruket ikke har blitt enda høyere.

BarnehageRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Barnehage1 084 9911 076 693-8 298100,81 068 946 
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud76 18373 788-2 395103,268 225 
Sum barnehage1 161 1741 150 481-10 693100,91 137 171 
Tabell 3.15 Barnehage. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindre forbruk på kr 12,3 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 378,5 mill. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1 prosent. Skolene har jobbet systematisk med å tilpasse aktiviteten til vedtatte rammer. I tillegg har barneskolene blitt tilført kr 17 mill. fra Utdanningsdirektoratet til tidlig innsats 1.- 4. trinn i 2016. Dette har gjort det økonomiske handlingsrommet for barneskolene større.

SkoleRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Grunnskole 1 366 134 1 378 446 12 312 99,1 1 357 339  
Johannes læringssenter 135 562 135 445 -117 100,1 123 172  
Stavanger kulturskole 34 962 36 357 1 395 96,2 33 366  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 104 41 343 -761 101,8 40 890  
Sum skole 1 578 762 1 591 591 12 829 99,2 1 554 767  
Tabell 3.16 Skole. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet barn og unge samlet viser et mindreforbruk på kr 13,2 mill. av en budsjettramme på kr 382,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,6. Alle virksomhetene innenfor tjenesteområdet har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Den største årsaken til mindreforbruket er at kostnadene tilknyttet plasserte barn i barnevernet er lavere enn budsjettert. Det kjøpes mindre institusjonsplasser og fosterhjemsplasser fra staten enn tidligere år. Mindreforbruket på ungdom og fritid må sees i sammenheng med utgiftene til barnevernet. Flere ettervernstiltak har ført til økte overføringer mellom barnevern og Ungbo som likevel har holdt utgiftssiden relativ lav. Mindreforbruket på helsestasjon og skolehelsetjenesten skyldes at det er vanskelig å rekruttere helsesøstre i regionen.

Barn og ungeRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Barnevernstjenesten 217 643 221 687 4 044 98,2 214 366  
Ungdom og fritid 71 319 75 975 4 656 93,9 66 942  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 68 330 71 222 2 892 95,9 65 363  
EMbo 12 202 13 760 1 558 88,7 14 363  
Sum barn og unge 369 494 382 644 13 150 96,6 361 034  
Tabell 3.17 Barn og unge. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår samlet viser et merforbruk på kr 9,6 mill. av en budsjettramme på kr 2 403 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,4.

Det største merforbruket er knyttet til sosialhjelpsutgiftene og kvalifiseringsstønaden, tilsvarende kr 39,6 mill. Det er flere områder innenfor levekår hvor regnskapsresultatet viser et mindreforbruk som dermed bidrar til å finansiere disse utgiftene. Dette er områder som alders- og sykehjem, dagsenter og avlastningsseksjonen og helsehuset. I tillegg fremkommer det en merinntekt vedrørende ressurskrevende tjenester og en mindreutgift i tilknytning bosetting av flyktninger.

Utgiftene tilknyttet kjøpte tjenester fra eksterne leverandører har steget og dermed ført til et merforbruk ved helse og sosialkontorene. Bestillingene av tradisjonelle hjemmebaserte tjenester (antall vedtakstimer) har som følge av omstillingstiltak blitt redusert i 2016. Utførersiden har på den annen side ikke kunne gjennomføre de nødvendige omstillingstiltakene like raskt og følgelig viser resultatet noe merforbruk på hjemmebaserte tjenester.

LevekårRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Helse- og sosialkontor 625 063 617 230 -7 833 101,3 697 988  
NAV 286 854 247 281 -39 573 116 251 576  
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 646 60 309 663 98,9 57 331  
Helsehuset i Stavanger 13 389 17 262 3 873 77,6 9 348  
Hjemmebaserte tjenester 479 494 476 137 -3 357 100,7 435 612  
Alders- og sykehjem 837 254 843 345 6 091 99,3 779 116  
Rehabiliteringsseksjonen 47 113 45 143 -1 970 104,4 44 486  
Arbeidstreningsseksjonen 11 228 12 310 1 082 91,2 10 227  
Boligkontoret 2 611 2 454 -157 106,40 
Flyktningseksjonen 21 402 21 079 -323 101,5 9 995  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 152 522 158 857 6 335 96 127 923  
Tekniske hjemmetjenester 1 210 1 344 134 90 1 229  
Krisesenteret i Stavanger 11 939 12 166 227 98,1 11 067  
Sentrale midler levekår -136 677 -111 476 25 201 122,6 -115 801  
Sum levekår 2 413 048 2 403 441 -9 607 100,4 2 320 097  
Tabell 3.18 Levekår. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin samlet viser et merforbruk på kr 2,7 mill. av en budsjettramme på kr 116 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,3. Driften ved Stavanger legevakt har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom året 2016 vært utfordrende. Det har blitt synligjort et behov for økt bemanning noe som ble iverksatt høsten 2016, men merforbruket skyldes også innleie, forskjøvet arbeidstid, og overtid i mangel av tilstrekkelig fast ansatt arbeidskraft. Merforbruket med driften av selve Stavanger legevakt utgjør kr 6 mill. Mindreforbruk ved smittevernsavdelingen og økte inntekter i forbindelse med gjestepasientordningen på legesiden demmer opp for deler av dette merforbruket. Regnskapsresultatet for sykehjemslegevakten er i balanse.

SamfunnsmedisinRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Stavanger legevakt 52 582 47 193 -5 389 111,4 33 619  
Sentrale midler legetjeneste 66 133 68 823 2 690 96,1 63 931  
Sum samfunnsmedisin 118 715 116 016 -2 699 102,3 97 550  
Tabell 3.19 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging viser et samlet mindreforbruk på kr 41,6 mill. av en netto budsjettramme på 27,9 mill. (bruttobudsjett på kr 1 141,8 mill. ekskl. VAR)

Hovedårsakene til mindreforbruket fremkommer innenfor Utbygging, Idrett og Stavanger eiendom.

I Utbygging viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 2,7 mill. og skyldes merinntekter fra Stavanger forum i forbindelse med ny energisentral, sykelønnsrefusjoner og et øvrig mindreforbruk fordelt på mange prosjekter. I Idrett viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 3,6 mill. og skyldes høyere billettinntekter fra svømmehaller, høyere leieinntekter fra kommunale anlegg og lavere driftskostnader på Hundvåg og Kvernevik svømmehall enn budsjettert. For Stavanger eiendom viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 32,9mill.  av et netto inntektsbudsjett på kr 264,2 mill. (bruttobudsjett på kr 683,8 mill. Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak relatert til momsinntekter på tiltakspakken fra Staten som ikke er overførbare til 2017, forsinket utflytting fra OK 19, generelt mindreforbruk overført fra 2015 og forsinkelser i planlagt vedlikehold av kommunale formålsbygg. Forsinkelsene skyldes blant annet administrasjon av anbudsdokumenter, skriving av kontrakter, sykefravær og prioritering av prosjekter som var finansiert med øremerkede statlige vedlikeholdsmidler som måtte disponeres i 2016.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Stab Bymiljø og utbygging 5 863 5 890 27 99,6 6 102  
Miljø 4 968 6 490 1 522 76,6 4 180  
Utbygging 7 098 9 837 2 739 72,2 1 073  
Stavanger Eiendom -260 700 -227 807 32 893 116,0 -327 799  
Park og vei 147 740 148 154 414 99,7 134 401  
Idrett 126 742 130 365 3 623 97,2 122 747  
Vannverket 527 0 -527 0 -86  
Avløpsverket -576 0 576 0 -1 246  
Renovasjon 68 140 72 48,2 152  
Plan og anlegg -294 0 294 0 -424  
Tusenårsstedet00000 
Sum Bymiljø og utbygging 31 436 73 069 41 633 38,2 -60 900  
Tabell 3.20 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser økonomisk balanse med et marginalt avvik på kr 21 774.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2016 viser et merforbruk på kr 2,4 mill. Merforbruket må dekkes midlertidig av bykassen, og et akkumulert fremførbart underskudd er på kr 5,6 mill. Hovedårsaken til merforbruket er en fremdeles nedgang i byggesaker og store utbygninger som har gitt lavere inntekter enn budsjettert.

Når en ser bort fra byggesaksavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en budsjettramme på kr 207,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8. Resultatet inkluderer udisponerte budsjettmidler på kr 2,81 mill. til digitalisering av eiendomsarkivet. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelser fra leverandør på digitaliseringsprosjektet.

Kultur og byutviklingRegnskap 2016Budsjett 2016AvvikForbruk i prosentRegnskap 2015 
Stab Kultur og byutvikling 11 845 16 754 4 909 70,7 12 049  
Byggesaksavdelingen 2 441 0 -2 441 0 3 475  
Planavdelinger 37 867 34 486 -3 381 109,8 33 927  
Kulturavdelingen 155 806 156 697 891 99,4 152 486  
Sum Kultur og byutvikling 207 959 207 937 -22 100 201 937  
Tabell 3.21 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)