⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Netto driftsresultat framkommer med kr 484,3 mill. Dette kr 285,9 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.12. Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 205,9 mill., langsiktig oppbygging av disposisjonsfond med kr 210,5 mill., samt en netto avsetning av bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 26,9 mill. Justert for føring av +-3 % (mer- og mindreforbruk) på virksomhetene fra 2015 til 2016 og fra 2016 over til 2017, gir dette et regnskapsmessig overskudd med kr 159,4 mill. i 2016.

Vis-mer-boks:

Regnskapsmessig resultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, framkommer netto driftsresultat. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2016Justert budsjett 2016AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2015 
1Netto driftsresultat 484 334198 466285 868640 % 302 526  
2Bruk av tidligere års mindreforbruk149 678149 6780100 %0 
3Bruk av disposisjonsfond49 27335 35213 921  27 517  
4Bruk av bundne fond67 54862 9494 599100 % 81 844  
5Sum bruk av avsetninger266 499247 97918 520134 % 109 361  
6Overført til investeringsregnskapet205 874204 0920100 % 76 998  
7Avsetning til disposisjonsfond291 096237 986-35 379168 % 87 401  
8Avsetninger til bundne fond94 4764 367-97 810  97 810  
9Sum avsetninger591 446446 445-133 189203 % 262 209  
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk159 3870159 387  149 678  
Tabell 3.12 Årsresultat 2016 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 266,5 mill. i 2016 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 591,4 mill. (linje 9). Overføringene er betydelig høyere enn de siste årene og et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) skyldes at inntil 3 % av årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene er ført uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken om årsregnskapet 2015 og i tertialrapportene om å styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 94,5 mill. (linje 8).

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for 2016.