⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tabell 3.11 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 18,9 mill. mot justert budsjett 2016. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til økte renteinntekter.

LinjeEksterne finanstransaksjoner Regnskap 2016Justert budsjett 2016AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2015 
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag -400 351 -377 052 -23 299 106 % -408 923  
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter 592 162 587 775 4 387 101 % 611 905  
3Sum eksterne finanstransaksjoner 191 811 210 723 -18 912   202 982  
Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 10,2 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,2 mill. lavere enn budsjett. Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 1,0 mill. høyere enn budsjett.

Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 183,4 mill. i 2016 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS ble på kr 4 mill. (eierandel på 33,15 %), noe som er kr 2 mill. høyere enn budsjett grunnet ekstraordinært utbytte vedtatt av generalforsamlingen i desember 2016. Stavanger kommune har videre mottatt kr 20 mill. i utbytte fra Forus Næringspark AS (eierandel på 49 %) og kr 0,5 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).

Renteinntekter fra bankinnskudd og ansvarlig lån i Lyse AS ble henholdsvis kr 10,9 mill. og kr 0,6 mill. høyere enn budsjett. Urealiserte tap på kr 2 mill., netto realiserte tap på kr 9,6 mill. og direkteavkastning på kr 19,9 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 8,3 mill. i 2016. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 og Årsrapport 2016 – Likviditets- og låneforvaltning.