⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgifts arter og de totale driftsutgifter eksklusive finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2016.

Figur 3.15 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2016

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2016 på 9 202 mill. og tilsvarer kr 165 mill. mer enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 utgjør driftsutgiftene en økning på kr 376 mill.

LinjeTekstRegnskap 2016Justert budsjettAvvikRegnskap
i % av
budsjett
Regnskap 2015 
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter 5 251 027 5 252 405 1 378 100,0 5 057 632  
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon 1 111 746 1 034 708 -77 038 107,4 1 004 814  
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjon 1 906 549 1 882 427 -24 122 101,3 1 899 309  
4Overføringer 933 448 868 495 -64 953 107,5 865 273  
5Sum driftsutgifter 9 202 770 9 038 035 -164 735 101,8 8 827 028  
Tabell 3.10 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter (linje 1) viser tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett 2016, men har økt med 3,9 prosent sammenlignet med 2015. Lønnsveksten skyldes en kombinasjon av ordinær lønnsvekst og en volumvekst innenfor helse og omsorgstjenesten, og da særskilt til økt bosetting av flyktninger.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 2) viser et merforbruk på til sammen kr 77 mill. i 2016 og en økning på 10,6 % fra 2015. Økningen fra 2015 skyldes en kombinasjon av generell prisvekst og en viss volumvekst. Merforbruket mot budsjett 2016 skyldes at virksomhetene i stor grad ser linjene innenfor sitt budsjettområde samlet under ett. Refusjonsinntekter knyttet til sykefravær blir blant annet benyttet til innleie av vikarer fra eksterne leverandører. Volumveksten er særlig knyttet opp mot økt vedlikeholds aktivitet ved Stavanger eiendom.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (linje 3) viser et merforbruk i forhold til budsjett 2016 på kr 24 mill., Dette skyldes i all hovedsak etableringen av to kommunale foretak i løpet av 2016, hvorpå både utgifter og inntekter på andre poster er omgjort til kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Økning i kjøpte tjenester fra eksterne leverandører ved helse og sosialkontorene fremkommer også som et merforbruk, jf. Kap 3.3.6 . Veksten fra 2015 til 2016 viser kun en marginal endring på 0,4 %.

Overføringer (linje 4) viser et merforbruk på kr 65 mill. i forhold til budsjett 2016 og en vekst på 8 % fra 2015. Dette må sees i sammenheng med veksten på linje 2 og 3 da økningen i all hovedsak er relatert til merverdiavgift. Denne har i midlertidig sin motpost på inntektssiden, refusjon av merverdiavgiften.