⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2016 ble kr 9 772 mill. Dette er en økning på kr 506 mill. tilsvarende 5,5 % fra 2015. Sett mot justert budsjett 2016 viser regnskapet merinntekter på kr 406 mill. I 2016 er kr 94,5 mill. av driftsinntektene overført til 2017 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2016 (tilsvarende i 2015 var kr 98 mill.).

Figur 3.10 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 52 % av de totale driftsinntektene i 2016.

Figur 3.10 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2016

I tabell 3.8 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2016Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2015 
1Brukerbetalinger -440 354 -439 672 682 100,2 -454 444  
2Andre salgs- og leieinntekter -725 825 -685 389 40 436 106 -824 101  
3Overføringer med krav til motytelse -1 076 276 -817 037 259 239 131,7 -900 166  
4Rammetilskudd -1 844 101 -1 859 750 -15 649 99 -1 694 046  
5Andre statlige overføringer -264 432 -258 207 6 225 102,4 -149 558  
6Andre overføringer -49 263 -48 524 739 102 -31 426  
7Skatt på inntekt og formue -5 058 582 -4 945 300 113 282 102,3 -4 930 508  
8Eiendomsskatt -312 746 -312 000 746 100 -280 872  
9Sum driftsinntekter -9 771 579 -9 365 879 405 700 104 -9 265 121  
Tabell 3.8 Driftsinntekter 2016. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) er kr 0,7 mill. høyere enn justert budsjett. Sammenlignet med regnskap 2015 viser brukerbetalingene en reduksjon på 3,1 %. Dette skyldes tekniske forhold knyttet til endringer av artskontoplanen gjeldende fra 2016 hvorpå innbetalte matpenger i SFO og barnehage nå innbetales under andre overføringer.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 312,7 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2016 kr 256,6 mill. og kun kr 0,6 mill. høyere enn justert budsjett. Økningen fra 2015 skyldes 10 % kontormessig justering av takstene i henhold til budsjettvedtaket samt i noe grad volumøkning.

Frie inntekter (linje 4 og 7)
Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)Regnskap 2016Opprinnelig vedtatt budsjett 2016Justert budsjett 2016Avvik justert budsjett - regnskapVekst fra 2015 StavangerVekst fra 2015 landet 
Skatt på inntekt og formue-5 058 582-5 092 000-4 945 300113 2822,6 %9,7 % 
        
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.       
Rammetilskudd -2 640 646-2 640 500-2 640 500146   
Inntektsutjevning797 195888 700781 400-15 795   
Prosjektskjønn-6500-6500   
Ekstra vedlikeholdsmidler0-12 70000   
Sum rammetilskudd-1 844 101-1 764 500-1 859 750-15 6498,9 %  
        
Sum frie inntekter-6 902 683-6 856 500-6 805 05097 6334,2 %  
Tabell 3.9 Sum frie inntekter 2016. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Stavanger kommune ble kr 6 903 mill. i 2016 og dermed kr 97,6 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2016 ble kr 5 058,6 mill. Dette er en vekst på kr 128,1 mill. (+ 2,6 %) sammenlignet med 2015. Skatteinngangen er kr 113,3 mill. over justert budsjett 2016. Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 146,7 mill. i 2016.

Alle skattearter bidro til vekst i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i forskuddstrekket ble kun 1,6 % sammenlignet med 8,0 % vekst i for landet. Pågående omstilling i det lokale næringslivet og høy arbeidsledighet blant kommunens innbyggere viser igjen. Økte restskatter (restanseoppgjør) og tilleggsforskudd (forskuddsskatt) resulterte i at oppgjørsmåneden november ga en høyere skatteinngang enn tidligere forutsett for Stavanger kommune.

Kommunalt skattøre for innbetalinger ad skatteåret 2016 ble økt for å kompensere den reduserte inntekten som lavere skattesats på personlige skattytere ville medføre på nasjonalt plan. Effekten for Stavanger kommune er ikke mulig å etterprøve før ligningsoppgjørene er foretatt for 2016.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 149,8 mrd., tilsvarende en skattevekst på 9,7 %. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2016 ble oppjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 6,0 % til 6,4 %. Deretter ble anslaget økt til 8,7 % i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2017. Hovedårsaken til veksten skyldes at personlig skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Merskatteveksten i 2016 gir kun effekt i 2016 og blir ikke videreført i 2017. Tidligere anslag på nasjonalt hold er om lag kr 3,1 mrd. i skatteeffekt for kommunene i 2016. Lokale anslag for Stavanger kommune er beregnet tilsvarende til om lag kr 120-150 mill. og utgjør i prinsippet hele skatteveksten fra 2015 til 2016.

Figur 3.11 viser akkumulert skattevekst per måned i 2016 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2016

Økningen i nasjonal skatteinngang medfører en lavere skatteutjevning for Stavanger kommune sammenlignet med tidligere år. I andre tertial ble budsjettet justert for dette. Endelig nivå på skatteinngangen medførte en inntektsutjevning på kr 797,2 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 15,8 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 38 137 per innbygger i 2016, en økning på 2,2 % fra 2015. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 8,7 % til kr 28 733 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på 132,7 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 141,1 % i 2015. Nivået er det laveste på 10 år. Figur 3.12 viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.

Figur 3.12 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid

Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 2,6 % og Sola kommune havnet på samme nivå. Sandnes kommune oppnådde 4,4 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde vekstrater i intervallet 7,8 % til 16,3 %. Snittet for ASSS-kommunene ble 11,1 % sammenlignet med 9,7 % for landet.

Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2016

Med lavere skattevekst for Stavanger kommune de siste årene sammenlignet med de andre storbyene, er nå Bærum kommune nummer fem på listen over de meste skattesterke kommunene i 2016 med sine 165,5 % og Asker kommune nummer seks med 156,5 % i skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet. Øverst er de fire kraftkommunene Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal. Oslo kommune er nå på tolvte plass med 134,9 % og Stavanger kommune like bak på trettende plass.

Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2015 og foreløpige regnskapstall for 2016 i ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene samtidig som avstanden opp til landsgjennomsnittet har økt noe. Oslo ligger høyest av ASSS-kommunene og har en vesentlig påvirkning på landsgjennomsnittet.

Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2015-2016