⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Låneopptak ekskludert utlån utgjorde 48 % av finansieringen i 2016. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon, overføring fra drift, salg av eiendommer, samt diverse statlige tilskudd. Figur 3.7 viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet utlån (startlån).

Figur 3.7 Finansiering av investeringer

Regnskapet viser at bruk av lånemidler i 2016 korrigert for utlån var på kr 612 mill. Dette er om lag kr 111,7 mill. lavere enn justert budsjett og følger av endret finansiell framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte lånemidler fra 2016 er forventet brukt i løpet av 2016.

Mottatt momskompensasjon på kr 172,5 mill. var en av de største inntektskildene i 2016 og utgjorde 13 % av finansieringen. Momskompensasjonen ble om lag kr 31,7 mill. høyere enn budsjettet.

Mottatte avdrag på utlån føres i investeringsregnskapet. Utenom mottatte avdrag relatert til startlån mottok kommunen avdrag fra Lyse på kr 43,7 mill., avdrag fra Base property AS var på kr 15 mill.  I tillegg ble det mottatt avdrag på kr 3,5 mill. på diverse utlån.

Diverse tilskudd, inntekter og overføringer ble kr 126 mill. og utgjorde 9 % av finansiering av investeringer. Her inngår blant annet overføringer med krav til motytelse og øremerkede statlige midler.

Overføringene fra driftsregnskap på kr 205,9 mill. var den største egenfinansieringskilden og utgjorde 15 % av finansieringen av investeringsutgiftene.

Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og egenfinansiering i perioden 2006-2016.

Figur 3.8 Forholdet mellom egenfinansiering og låneopptak 2006-2016