⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Brutto investeringsutgifter i 2016 ble kr 1 162 mill. (eksklusive finanstransaksjoner), som er kr 123 mill. lavere enn justert budsjett.

Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger, dvs. endret finansiell framdrift. Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt etc.

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk sammenlignet med justert budsjett i 2016, var Bjørn Farmannsgate barnebolig (kr 18,6 mill.), Nye Tou (16,2 mill.) Byggeprosjektet som hadde størst merforbruk i forhold til årsbudsjett var Lervig sykehjem (kr 16,4 mill.). Mottatte faktura for kulverten over motorveien ble kr 52 mill. høyere enn justert budsjett i 2016. Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte mer/mindreforbruk i 2016 skyldes kun tidsforskyvninger.

Vann- og avløpsverket hadde i 2016 et merforbruk på om lag kr 15. mill. mens i 2015 ble forbruket kr 17,7 mill. lavere enn budsjettet. Merforbruket i 2016 er hovedsakelig knyttet til ledningsfornyelse og skyldes etterslep fra foregående år, utvidelse av prosjekter (Musegata, Ekrehaugen, Sara Berges gate og Bøkelunden) og forsering av prosjekt på grunn av akutt hendelse (Verksgata, brudd på pumpeledning).

I handlings- og økonomiplan 2016-2019 var det flere investeringsprosjekter som var relatert til virksomheten som ble skilt ut i forbindelse med etablering av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF jfr. bystyresaker 96/16 og 97/16 samt justeringer i 2. tertialsak 142/16. Investeringsprosjektene som ble overført til Stavanger bolig KF omfatter oppføring, kjøp og rehabilitering omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte og flyktninger. Investeringsprosjektene som ble overført til Stavanger utvikling KF omfatter kjøp, utvikling og byggemodning av eiendommer. Overføringen fra bykassen ble utført teknisk ved reduksjon av investeringsutgifter mot tilsvarende økning av utlån til foretaket.

Brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1 097 mill. Investeringsnivået i 2016 ble høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2012-2016. Beløp i hele mill. kr.

Figur 3.5 viser fordeling av bruttoinvesteringsutgifter etter formål, både budsjett- og regnskapsmessig. I kategorien kjøp av eiendom og arealopparbeidelse inngår blant annet avsatte midler til arealanskaffelse på Storhaug øst (Urbane sjøfront kr 40 mill.), det er i 2016 lagt til rette for anskaffelse av tomt i dette området. Avviket skyldes at kjøpet ikke fant sted i 2016.

Figur 3.5 Brutto investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr

De samlede investeringene på kr 727 mill. i ulike administrasjons- og formålsbygg fordeler seg på hovedområder som spesifisert i figur 3.6. Det presiseres at avvikene mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Figur 3.6 Sum bruttoinvesteringsutgifter egne bygg. Beløp i hele mill. kr.

Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 276 mill. og var største investeringskategorien i 2016. Her inngår prosjektene Lervig sykehjem (kr 211,4 mill.), Bjørn Farmansgate barnebolig (kr 5,2 mill.) og Lassahagen bofelleskap (kr 4 mill.). Forbruket i denne kategorien var i 2016 kr 30 mill. lavere enn budsjettet og skyldes finansiell fremdrift knyttet til enkelte byggeprosjekter deriblant Bjørn farmansgate barnebolig.

Det største investeringsprosjektet som inngår i skolebygg i 2016 er Eiganes skole (kr 123,3 mill.). Investeringsprosjekter innenfor skolebygg hadde et samlet mindreforbruk på kr 11 mill., hvorav kr 7 mill. er relatert til prosjektet Eiganes skole.

Investeringer i idrettsbygg i 2016 ble kr 156 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er Nye Gamlingen (kr 62,4 mill.), Garderobeanlegg Midjord (kr 20,3 mill.), Tasta skatepark del 1 (kr 19,6 mill.), Kvernevik svømmehall (kr 20,3 mill.).

Investeringer i barnehagebygg ble kr 55 mill. og er blant annet relatert til Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes (kr 8.1 mill.) Emmaus barnehage sør (kr 28,6 mill.).

Det største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler er Olav Kyrres gate 19 (kr 18,5 mill.).

Det største enkelt prosjektet under kategorien diverse bygg er energitiltak på kommunale bygg (kr 22,4 mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2016 er restaurering av Domkirken (kr 11,5 mill.) og rehabilitering av taket til krematoriet (kr 2,8 mill.).

Tabell 3.7 viser oversikt over noen av ferdigstilte byggeprosjekter i 2016. For de prosjektene der det ikke er avlagt sluttregnskap per 31. desember 2016, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2016.

Prosjekt ProsjektkategoriAkkumulert regnskap
per 31.12.2016
Kostnadsramme  
Kvernevik svømmehallIdrettsbygg132,2 mill.136,3 mill. 
Eiganes skoleSkolebygg235,4 mill.235,4 mill. 
Emmaus barnehage Barnehagebygg51,6 mill.53,3 mill. 
Barnehage på Eiganes (Fransk barnehage)Barnehage bygg30 mill.30,5 mill. 
Lassahagen bofellesskapBofelleskap17,3 mill.20 mill. 
Tabell 3.7 Noen av ferdigstilte byggeprosjekter i 2016
Last ned tabelldata (Excel)