⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter ble i 2016 kr 443,3 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

I tertialrapportene i 2016 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert fra kr 260,6 mill. til kr 184 mill., dvs. en reduksjon på kr 76,6 mill. på grunn av forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer. Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 144,6 mill. Dette er kr 39,3 mill. lavere enn justert budsjett og følger av at Norges bank bygget og Utenriksterminalen ikke ble solgt i 2016. Av større eiendommer som ble solgt i 2016 kan Hermetikkfagskolen og laboratorium (kr 63 mill.), Bybergstykket (kr 39,4 mill.), Godalsveien (kr 3 mill.), Kalhammeren (30,2 mill.), etteroppgjør Jåtten øst (kr 1,6 mill.), Gamle Forusvei (kr 1,3 mill.) nevnes.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 172,5 mill. og var kr 31,7 mill. over justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 126,2 mill. Overføringene er relatert til oppstartstilskudd til Austbø bofellesskap (kr 11,9 mill.), spillemidler til flere gjennomførte prosjekter (totalt kr 15 mill.), tilskudd fra norsk kulturråd knyttet til atelierhus og prøvelokale for dans ved Nye Tou (kr 2,7 mill.). I tillegg er det mottatt statlige øremerkede midler til sikring av friluftsområder (kr 8 mill.) og tilskudd til kollektivtransport trase på Gamleveien (kr 30 mill.).

Stortinget vedtok 17. juni 2016 ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2016 et øremerket tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen. Stavanger kommune sin andel utgjorde kr 77 mill. og midlene er disponert i henhold til bystyresak 98/16 (tertialrapportering per 30. april 2016) og bystyresak 142/16 (tertialrapportering per 31. august 2016). Tabell 3.6 viser vedtatte bevilginger samt forbruk per 31. desember 2016 tilknyttet prosjekter som er finansiert med tiltaksmidlene. Kr 5 mill. av midlene ble overført til Stavanger bolig KF til bruk på rehabilitering av boliger. Det ble per 31. desember 2016 disponert kr 48,5 mill. av den totale summen. Noen av prosjektene ble imidlertid ikke sluttført ved utgangen av 2016 og vil i henhold til inngåtte kontrakter og aktivitetsplaner ferdigstilles i løpet av 2017. Resterende midler på kr 28,5 mill. er avsatt på bundne investeringsfond og er øremerket til finansiering av disse prosjektene. Av dette er kr 1,6 mill. avsatt på bundne investeringsfond hos Stavanger bolig KF.

ProsjektRegnskap 2016BevilgningAvvik 
Hillevåg torg 503 5 700 5 197  
Rehabilitering av bygningsmassen 42 333 51 776 9 443  
Kvernevik ring 3 583 12 000 8 417  
Opprusting av historiske hager 393 3 000 2 607  
Lekeplasser på Våland 1 026 1 000 -26  
Opprusting av skolevei (turvei) 400 500 100  
Opprusting av området rundt Vålandstårnet 278 3 000 2 722  
Sum 48 517 76 976 28 459  
Tabell 3.6 Vedtatte bevilginger til de ulike prosjektene som er finansiert med tiltaksmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer og statstilskudd er i praksis vanskelige å budsjettere korrekt ut fra framdrift. Regnskaps- og budsjettall vil jevnes ut over tid, det vil si at differansene hovedsakelig skyldes forskyvning mellom budsjettårene. Rådmannen søker å begrense slike avvik mest mulig ved budsjettendringer i tertialrapportene.