⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Driftsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig resultat på kr 159,4 mill. og er like i overkant av resultatet for 2015 på kr 149,7 mill.

Driftsinntektene i 2016 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et brutto driftsresultat på kr 334,5 mill. sammenlignet med kun kr 16,0 mill. i 2015.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2016 med kr 484,3 mill. og er høyere enn tilsvarende resultat i 2015 på kr 302,5 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2016Justert budsjett 2016AvvikRegnskap 2015
Sum driftsinntekter -9 771 579 -9 365 879 405 700 -9 265 121
Sum driftsutgifter 9 437 042 9 263 902 -173 140 9 249 107
Brutto driftsresultat -334 538 -101 977 232 561 -16 014
Resultat eksterne finanstransaksjoner 191 811 210 723 18 912 202 982
Motpost avskrivninger -341 607 -307 212 34 395 -489 494
Netto driftsresultat -484 334 -198 466 285 868 -302 526
Netto avsetninger, fond 119 073 -5 626 -124 699 75 850
Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 -1 782 76 998
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk -159 387 0 159 387 -149 678
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2016. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)