⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
      
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  
Utlån og forskutteringer 273 288 263 560 216 450 255 355  
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 29 100 19 100 15 673  
Avdrag på lån 125 410 105 000 105 000 145 983  
Avsetninger 139 449 94 155 0 5 093  
Årets finansieringsbehov 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  
      
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 884 932 986 915 810 355 890 134  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 144 647 184 000 260 600 74 023  
Tilskudd til investeringer 70 489 64 740 28 440 125 144  
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 140 825 139 000 159 467  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 246 715 196 560 154 600 224 477  
Andre inntekter 27 00 930  
Sum ekstern finansiering 1 519 303 1 573 040 1 392 995 1 474 175  
      
Overført fra driftsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  
Bruk av avsetninger 5 008 00 19 414  
Sum finansiering 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  
      
Udekket/udisponert0000 
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)