⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 144 647 184 000 260 600 74 023  
Andre salgsinntekter  27 00 930  
Overføringer med krav til motytelse  55 680 47 960 6 000 9 702  
Kompensasjon for merverdiavgift  172 493 140 825 139 000 159 467  
Statlige overføringer3 23 324 33 240 21 440 35 421  
Andre overføringer  47 165 31 500 7 000 89 723  
Renteinntekter og utbytte 0000 
Sum inntekter  443 334 437 525 434 040 369 266  
       
Utgifter      
Lønnsutgifter2, 4 28 264 11 201 11 201 30 862  
Sosiale utgifter2, 5 6 803 2 793 2 793 7 342  
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon3 1 107 780 1 285 452 1 260 773 1 124 019  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  19 881 232 0 20 016  
Overføringer  172 495 2 051 200 159 467  
Renteutgifter og omkostninger  4 00 12  
Fordelte utgifter  -173 385 -16 412 -16 412 -193 234  
Sum utgifter23 1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  
       
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån  125 410 105 000 105 000 145 983  
Utlån  273 288 263 560 216 450 255 355  
Kjøp av aksjer og andeler  30 195 29 100 19 100 15 673  
Avsatt til ubundne investeringsfond10 86 155 86 155 00 
Avsatt til bundne investeringsfond10 53 294 8 000 0 5 093  
Sum finansieringstransaksjoner  568 342 491 815 340 550 422 104  
       
Finansieringsbehov  1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  
Dekket slik:      
Bruk av lån  884 932 986 915 810 355 890 134  
Mottatte avdrag på utlån3 191 036 148 600 148 600 214 775  
Overført fra driftsbudsjettet10 205 874 204 092 206 110 76 998  
Bruk av bundne driftsfond10000 847  
Bruk av ubundne investeringsfond10000 10 050  
Bruk av bundne investeringsfond10 5 008 00 8 517  
       
Sum finansiering  1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  
       
Udekket/udisponert180000 
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)