⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  
Ordinært rammetilskudd 1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  
Skatt på eiendom 312 746 312 000 306 000 280 872  
Andre generelle statstilskudd 244 114 241 716 129 450 129 991  
Sum frie disponible inntekter 7 459 543 7 358 766 7 279 250 7 035 417  
      
Renteinntekter og utbytte 384 628 362 775 337 018 390 760  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 00 16 553  
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 256 591 265 679 259 032 269 093  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 00 32 002  
Avdrag på lån 320 632 320 866 321 266 309 855  
Netto finansutgifer -204 211 -223 770 -243 280 -203 638  
      
Til ubundne avsetninger 291 096 237 986 5 000 87 382  
Til bundne avsetninger 2 147 300 0 4 179  
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 149 678 149 678 00 
Bruk av ubundne avsetninger 49 273 35 352 0 27 458  
Bruk av bundne avsetninger 275 00 252  
Netto avsetninger -94 017 -53 256 -5 000 -63 850  
      
Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  
Til fordeling drift 6 955 441 6 877 648 6 824 860 6 690 931  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  
      
Regnskapsmessig mindreforbruk 159 387 00 149 678  
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A
Last ned tabelldata (Excel)